Kompetansefond

Om Sørlandets kompetansefond

Sørlandet Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Vedtekter

VEDTEKTER FOR SØRLANDETS KOMPETANSEFOND
Vedtatt i styremøte 8. juni 2012
§1

Stiftelsens navn er ”Sørlandets Kompetansefond”.

Stiftelsen er opprettet av Kristiansand, Audnedal, Kvinesdal, Mandal, Songdalen, Søgne, Flekkefjord, Vennesla, Lindesnes, Marnadal, Hægebostad, Sirdal, Åseral, Lyngdal, Farsund kommune for sikre at verdiene som er bygget opp i Vest-Agder Energiverk skal kunne tjene innbyggerne i Vest-Agder på lang sikt.

§ 2

Stiftelsen er hjemmehørende i Kristiansand kommune.

§ 3

Stiftelsen er en alminnelig stiftelse i tråd med stiftelseslovens § 4.

§ 4

Stiftelsens formål er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder å bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet.

Med kompetanse menes evne til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål.

Institusjoner som mottar støtte, må utvikle kunnskap på høyskole-/universitetsnivå, til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen.

Med institusjon menes offentlige eller private forsknings-/utdanningsinstitusjoner, kommuner, offentlige og private foretak.

§ 5

Stiftelsens grunnkapital er kr 514 459 044,-.

Stiftelsens kapital skal hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at fondet opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastningen kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et rentefond som kan benyttes senere år.

Grunnkapital og tilleggskapital må aldri angripes. Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapitalen og tilleggskapital er angrepet, kan årlig utbetaling ikke finne sted før grunnkapital og tilleggskapital er oppfylt.

§ 6

Stiftelsens midler forvaltes av stiftelsens styre. Styrets kan delegere forvaltningen til daglig leder, men styret må gi instruks og retningslinjer for forvaltningen. Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet.

Verdiene skal fortrinnsvis plasseres i aksjer, obligasjoner, verdifond eller fast eiendom.

Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende.

§ 7

Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og tre varamedlemmer. Varamedlemmene skal være et fra kommunal sektor, et fra næringsliv og et fra akademia.

Styret oppnevnes av rådsforsamlingen, dog slik at Kristiansand kommune kan utpeke en styrerepresentant. Styret skal være representativt for hele Vest-Agder.

Styret skal ha representanter med kompetanse fra næringsliv, politikk og forskning/utdanning.

Styret oppnevnes for fire år ad gangen, således at det annethvert år velges henholdsvis 3 eller 4 styremedlemmer og 1 eller 2 varamedlemmer.

Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen skal kunne sitte mer enn tre perioder.

Styrets leder velges av rådsforsamlingen.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede.

Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall.

Stiftelsen tegnes av styrets leder og daglig leder eller to styremedlemmer i fellesskap.

§ 8

Rådsforsamlingen består av ordførerne i kommunene i Vest-Agder, med varaordførerne som personlige varamedlemmer.  Dersom en ordfører er medlem av styret i stiftelsen skal varaordfører i gjeldende kommune være medlem av rådsforsamlingen.

Rådsforsamlingen velger selv sin leder.

Rådsforsamlingen holder møte hvert år innen utgangen av juni måned, og ellers så ofte leder, styret eller minst tre av medlemmene krever det. Innkallingen til rådsforsamlingen skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel til medlemmene. I innkallingen angis de saker som skal behandles. Saker som et medlem ønsker å fremme særskilt, må være styret i hende minst en uke før møtet holdes. Rådsforsamlingen skal også underrettes skriftlig om slike eventuelle tilleggssaker.

Over forhandlingene skal det føres protokoll som skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av rådsforsamlingen blant de tilstedeværende.

Rådsforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede.

 

§ 9

Rådsforsamlingen skal velge styret, og kan avsette styret når vilkårene i Sl § 29 2. ledd er til stede.

Rådsforsamlingen skal fastsette styrets godtgjørelse.

Rådsforsamlingen skal velge revisor og godkjenne revisors godtgjørelse.

Rådsforsamlingen kan beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret.

 

§ 10

Styret engasjerer daglig leder og fastsetter dennes arbeidsvilkår.

Styret kan også engasjere ekstern bistand for oppdrag i den utstrekning styret finner det nødvendig.

Det hører inn under den daglige ledelsen å sørge for forvaltning av midler i henhold til styrets retningslinjer, behandle søknader om tilskudd og avgi innstilling overfor styret om hvem som skal tilføres midler. Den daglige ledelsen skal også følge opp de prosjekter der stiftelsen er involvert.

Kontakt administrasjonen

Vil du høre mer om Sørlandets Kompetansefond?

Ring gjerne 38 05 64 20 for en uforpliktende prat.

Slik når du administrasjonen

Postadresse:
E-post: post(a)kompetansefond.no
Sørlandets Kompetansefond

Besøksadresse:
Havnekvartalet, Vestre Strandgate 27, 6. etg.

Org nr 984 269 846

Peter Klemsdal
Administrerende direktør
Mob: +47 905 19 554
E-post: peter.klemsdal(a)kompetansefond.no

Jan Erik Tønnessen
Kapitalforvalter
Mob +47 928 09 970
E-post: jet(a)kompetansefond.no

Lindy Taraldsen
Seniorrådgiver
Mob +47 952 61 477
E-post: lindy(a)kompetansefond.no

Linn-Iren Tønnessen
Administrasjonsansvarlig
Mob +47 415 69 301
E-post: linn(a)cultiva.no

Styremedlemmer

Styret:
Hans Fredrik Grøvan (styreleder)
Mobil: +47 90 05 09 18
E-post: hfg(@)listernaeringsforening.no

Katja Lehland
Mobil: +47 90 85 77 64
E-post: katja.lehland(@)elkem.no

Siri Lande
Mobil: +47 40 92 07 95
E-post: siri.lande(@)gmail.com

Jan Oddvar Skisland
Mobil: +47 98 28 79 00
E-post: ordforer(@)kristiansand.kommune.no

Siren Marcussen Neset
Mobil: +47 93 08 35 37
E-post: sir1neset(@)hotmail.no

Erik Løkke Øwre
Mobil: +47 94 88 87 12
e-loe(@)online.no

Margrethe Handeland
Mobil: +47 97 70 99 01
E-post: Margrethe.handeland(@)haegebostad.kommune.no

 

Varamedlemmer:

 1. Kristin Wallevik
 2. Jens-Kjos Hanssen
 3. Tone Marie Nybø  Solheim

EØS-avtalens statsstøtteregelverk

Sørlandets Kompetansefond er underlagt statsstøtteregelverket ved tildeling av midler.

Formålet med regelverket er å sikre like konkurransevilkår og like regler om offentlig støtte i EØS-området. At enkelte virksomheter mottar en økonomisk fordel kan vri konkurransen og påvirke samhandelen. Forbudet bidrar dermed til å sikre likebehandling av virksomhetene.

Dersom det blir tildelt støtte som ikke er forenlig med EØS-avtalen vil støtten regnes som ulovlig. ESA kan pålegge staten å kreve ulovlig støtte tilbakebetalt. Hensikten er å gjenopprette situasjonen på markedet slik den ville vært uten den ulovlige støtten.

I EØS-sammenheng benyttes begrepene “statsstøtte” og “offentlig støtte” om hverandre.

Tiltak som oppfyller disse kriteriene regnes som slik støtte:

 • Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren
 • Støtten må være gitt av staten eller av statsmidler i enhver form
 • Mottaker av støtte må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet)
 • Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester (selektivitet)
 • Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen
 • Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene

Samtlige vilkår må være oppfylt for at støtten skal regnes som offentlig støtte og således være forbudt. Vilkårene tolkes imidlertid vidt.

Statsstøttereglene kommer bare til anvendelse når støtten gis til “foretak”. I denne sammenheng må foretaksbegrepet vurderes funksjonelt, med utgangspunkt i om den aktuelle enheten driver “økonomisk virksomhet” etter EØS-avtalen. For eksempel vil et universitet, som hovedregel, ikke være å betrakte som et “foretak”. Universitetet kan likevel regnes som et foretak i tilfeller hvor en konkurrerer med andre virksomheter om oppdrag.

Tillatt støtte

Bagatellmessig støtte

Støtte opp til 200 000 euro fordelt over tre regnskapsår regnes som bagatellmessig støtte som kan tildeles uten at melding til ESA er nødvendig, med bakgrunn i at støtte under dette nivået ikke regnes for å kunne påvirke samhandelen i EØS-området. Det er imidlertid regler om kumulasjon, slik at støtte fra flere givere må regnes under ett.

EØS-avtalens regler om statsstøtte innebærer at offentlig støtte som hovedregel er forbudt.

Gruppeunntaksforordningen

Sørlandets Kompetansefond er meldt inn under seks artikler under gruppeunntaks- forordningen. Dette innebærer at en kan tildele støtte til prosjekter som oppfyller betingelsene for anvendelse av ordningen.

Den uoffisielle norske oversettelsen av forordningen kan lastes ned her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/8fa6deafe47e4a05803791d2d168158a/norsk-versjon-gber.pdf

 

Sørlandets Kompetansefond er innmeldt i henhold til følgende artikler i forordningen:

 • Artikkel 22 om støtte til nyetablerte foretak
 • Artikkel 25 om støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Artikkel 27 om støtte til innovasjonsklynger
 • Artikkel 28 om støtte til SMB-er
 • Artikkel 29 om støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon
 • Artikkel 31 om støtte til opplæring

Fondet er dermed ikke innmeldt under artiklene 26 og 30 om henholdsvis investeringsstøtte til forskningsinfrastrukturer og støtte til forskning og utvikling i fiskeri- og akvakultursektor.

Gruppeunntaksforordningen har bare anvendelse på støtte som har insentiveffekt. Støtten skal som hovedregel anses å ha insentiveffekt dersom støttemottakeren har inngitt en skriftlig søknad om støtte til den berørte medlemsstat før arbeidet med prosjektet eller virksomheten igangsettes.

Gruppeunntaksforordningen skiller mellom flere kategorier av forskning og utvikling med forskjellige regler for støtteintensitet. Støtteintensiteten for hver støttemottager skal ikke overstige:

 • 100 % av de støtteberettigede kostnadene for grunnforskning
 • 50 % av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning
 • 25 % av de støtteberettigede kostnadene for eksperimentell utvikling
 • 50 % av de støtteberettigede kostnadene for forundersøkelser

Støtteintensitetene kan på bestemte vilkår økes opp til en høyeste støtteintensitet på 80 %, for eksempel kan støtteintensiteten økes med 10 prosentpoeng for mellomstore bedrifter og med 20 prosentpoeng for små bedrifter.

Mellomstore bedrifter defineres som bedrifter med færre enn 250 ansatte, og årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro og/eller totalt balanseregnskap som ikke overstiger 43 millioner euro. Små bedrifter defineres som bedrifter med færre enn 50 ansatte/årsverk, og årlig omsetning og/eller balanseregnskap som ikke overstiger 10 millioner euro.

Støtte fra kompetansefondet kan gis til målrettede tiltak, men ikke til en institusjons ordinære drift.

Egenerklæringsskjema som skal følge med søknaden finner du her 

 

Personvernerklæring

Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR).

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down