Kompetansefond

Strategi

Kompetansefondet vil de kommende årene prioritere utvikling av innovasjons-økosystemet med vekstbedriftene i hele fylket.

«Sørlandets Kompetansefond skal bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet».

Dette er formålsparagrafen for Sørlandets Kompetansefond, slik det ble formulert da fondet ble etablert av kommunene i Vest-Agder i 2000.

Kompetansefondets strategi er gjeldende fra høsten 2020.

Strategien har to hovedsatsninger:

 • entreprenørskap som vekststrategi på Agder
 • tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse

i tillegg til flerårige satsninger med Universitetet i Agder (UiA).

Strategien vektlegger behovet for utvikling av bærekraftige regionale forskningsmiljøer

I utvelgelse av kompetanseprosjekter vil fondet, i tillegg til den årlige utlysningen, benytte en proaktiv arbeidsform, hvor prosjekter i større grad defineres i samspill med regionale aktører.

Etter sammenslåingen av agderfylkene er det fortsatt det tidligere Vest-Agder som er det geografiske virkeområdet for fondet.

 

Entreprenørskap som vekststrategi på Agder

Kompetansefondet ønsker å bidra til nye arbeidsplasser og økonomisk vekst i fylket. Entreprenører er en viktig kilde til vekst; unge bedrifter står for hele to tredeler av de nye arbeidsplassene her i landet. Entreprenører lykkes også bedre dersom de inngår i et aktivt og integrert økosystem som motiverer og hjelper dem gjennom etablerings- og vekstfasen.

Kompetansefondet vil de kommende årene prioritere utvikling av innovasjons-økosystemet med vekstbedriftene i hele fylket.

Mange steder tar universitetene en koordineringsrolle i slike økosystem-nettverk; gjerne i samarbeid med regionenes næringsavdelinger og lokale næringsforeninger og næringsnettverk. Dette kan være en relevant modell også i vårt fylke.    

Det geografiske nedslagsfeltet for et «økosystem» er vanligvis definert innenfor det man kan nå i løpet av et par timers reisetid. I løpet av få år kommer det ny E-39 mellom byene i fylket som for alvor vil bidra til å integrere landsdelens bo- og arbeidsmarked. Det bør senke terskelen både for lokal tilstedeværelse av universitetet i vestfylket, så vel som stimulere det praktiske dag til dag samarbeidet mellom alle fem økosystem-aktørene på tvers i fylket. 

Kompetansefondet vil

 • Støtte videreutvikling av regionens innovasjons-økosystem 
 • Fokusere spesielt på de skalerbare vekstbedrifter, herunder også spin-offs fra eksisterende bedrifter
 • Prioritere samarbeidet med UiA for å videreutvikle entreprenørskapsutdanningen og universitetets rolle i innovasjons økosystemet.
 • Utvikle samarbeidsprosjekter med eksisterende aktører i hele fylket, herunder spesielt i vestfylket og med UiA, om nye innovasjonssentre; eksempelvis akvakultur i Lister og entreprenørskap/industri i Lindesnesregionen.

Kompetansefondet kan gi støtte til prosjekter i større bedrifter når disse bidrar sammen med økosystemet og små og mellomstore bedrifter. Fondet kan også bidra i initieringsfasen av forskningsprosjekter dersom vårt bidrag har en klar addisjonalitet.  

Fondet kan også støtte nye strategisk viktige forsknings- og utdanningsatsninger ved UiA.

Fondet vil søke å samarbeide med universitetet og regionene for å forsterke og systematisere utvikling av desentrale utdanningstilbud og bærekraftige regionale forskningsmiljøer.

 

Levekår

Sørlandets Kompetansefond har et særlig ansvar for at det utvikles ny kunnskap om arbeidsdeltakelse og levekår i fylket. I strategiperioden er det to hovedområder som prioriteres

 • Tidlige pedagogiske tilbud for barn for å sikre at de lykkes i utdanningsløpet
 • Økt yrkesdeltakelse for unge for å skape bedre levekår gjennom arbeidsmarkedet

Kompetansefondet kan også gi bidrag til kunnskapsutviklingsaktiviteter i andre regionale samarbeidsprosjekter innenfor levekårsfeltet.

 

Forholdet til de øvrige omgivelsene

Kompetansefondet som stiftelse er en uavhengig, frittstående institusjon. Dette gir mulighet til å gå nye og utradisjonelle veier, til å prøve og feile. Samtidig vil vi ha god dialog og samarbeid med de øvrige virkemiddelaktørene og andre interessenter i regionen. 

Fondet ønsker å fortsette og utvikle samarbeidet med Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Kompetansefondet åpner for å støtte Sørlandets Sykehus’ (SSHF) ambisjoner om å oppnå status som universitetssykehus på det tidspunkt dette måtte bli politisk forankret i regionen. I mellomtiden opprettholdes praksis med støtte til relevante forskningsprosjekter.

 

Tildelingsmodell og kriterier

Et hovedgrep i strategien er å konsentrere innsatsen om et mindre antall større og mer langsiktige tildelinger. Det vil bli årlige generelle utlysninger med angitte næringsmessige satsningsområder. I tillegg vil Kompetansefondet utvikle prosjektidèer i samarbeid med andre interessenter etter invitasjon, og idèutlysninger. Det kan også bli i form av egenregi-prosjekter.

Unntaket er allerede igangsatte, flerårige tildelinger som må levere fornyede søknader pr 1. november som tidligere.

Stiftelsesloven av 2005 vektlegger Stiftelsens uavhengighet av oppretter. Styret er stiftelsens øverste organ, og det skal ikke foretas utdeling til oppretter eller til oppretterens nærstående.

Stiftelsens vedtekter stiller fire grunnleggende kriterier som må oppfylles for at et prosjekt skal være kvalifisert til støtte:

  • Kompetanseheving i Vest-Agder
  • Kompetanse på høyskole/universitetsnivå
  • Påvisbar praktisk nytte for regionen
  • Søker må være en institusjon som definert i Kompetansefondets vedtekter.

 

Prosjekter som tydelig kan anvise effekt på realisering av fondets hovedmål arbeidsplasser og levekår vil bli prioritert

Kompetansefondet vil legge avgjørende vekt på det kunnskapspotensial som kan utvikles i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Dette gjelder både samhandling mellom bedrifter, kommuner, fylke, institusjoner og organisasjoner.

Nettverk mellom akademia, næringsliv, investorer, entreprenører og det offentlige er sentralt for å realisere Kompetansefondets overordnede mål.

Kompetansefondet vil prioritere prosjekter som kan gi en samfunnsmessig uttelling utover nytteverdien eller gevinstpotensialet for de direkte involverte prosjektpartnerne. Slike nytteverdier kan være innenfor offentlig sektor eller tredje sektor, forbedringer av ytre miljø, eller bedrede levekår i regionen. Kompetansefondet vil også tilstrebe en god regional balanse i tildelingene.

Kompetansefondets midler er begrenset, og det vil derfor bli lagt stor vekt på at søkerne også skaffer annen finansiering til prosjektene, samt bidrar med egne og eksterne ressurser.

Prosjekter hvor kompetansefondets bidrag har utløsende effekt og addisjonalitet prioriteres.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down