Kompetansefond

Hvordan søke

To ganger i året vil det være utlysninger med angitte satsningsområder. Kompetansefondet kan i tillegg utvikle prosjektideer med andre interessenter eller egenregiprosjekter.

Et hovedgrep i strategien er å konsentrere innsatsen om et mindre antall større og mer langsiktige tildelinger. Kompetansefondets strategi fokuserer på tre hovedområder, les mer her.

For informasjon om våre kompetanseprosjekter og hvem som er kvalifisert til å søke, se her. Prosjektene kan forsterke pågående aktiviteter eller være helt nye initiativer.

Ta gjerne kontakt med administrasjonen dersom du ønsker å forberede en søknad, diskutere muligheter for samarbeid eller utvikling av prosjektideer. 

 

SØKNAD

Søknad sendes til soknad@kompetansefond.no og må inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse inkludert prosjektsted/-nedslagsfelt, kort historikk, bakgrunn for prosjektet, kort om utfordringer og de viktigste forutsetninger for å lykkes, samarbeidspartnere og aktuelle kunnskapsmiljøer, referanseprosjekter etc. Gjerne kortfattet om prosjektets organisering.
  • Søkerorganisasjon, der en organisasjon eller institusjon må stå ansvarlig overfor Kompetansefondet. Gi en kortfattet informasjon om institusjonens eller organisasjonens formål, aktiviteter og historikk.
  • Prosjektmål inkludert virkninger (hva prosjektet vil bety for prosjektets deltakere og omgivelser/målgruppe/ brukere i form av endringer i kompetanse, adferd, praksis og politikk) og effekter (langsiktige endringer på samfunnsnivå som følge av resultatene og virkningene). Prosjektbeskrivelse med milepæler kan vedlegges. Tidsplan kan også fungere som milepælsplan.
  • Fremdriftsplan som beskriver planlagt prosjektperiode og hovedaktivitetene i prosjektet, med tilhørende milepæler og leveranser
  • Budsjett med finansieringsplan. Gjennomarbeidet budsjett skal vedlegges alle søknader, hvor kostnadene skal knyttes til milepæler i prosjektplan. Som egenkapital i prosjektet kan utlegg og egeninnsats medregnes. Kompetansefondet vil bare helt unntaksvis fullfinansiere prosjekter. Kompetansefondet bevilger kun midler til rene kompetansehevende aktiviteter, hvor midlene kan ikke benyttes til andre formål som investeringer i anlegg og utstyr, eller til rene driftskostnader.
  • Vurdering av EØS-statsstøtte med eventuelt vedlagt egenerklæringsskjema*
  • Vedlegg til søknad: organisasjonsnummer og CV på prosjektleder samt kjerneteam, samt eventuelle attester/samarbeidsavtaler for prosjektet. Prosjektlederens CV (obligatorisk) skal primært vise egnethet opp mot omsøkt prosjekt, og relevant nettverk. Vurder om nyttig med et eget vedlegg med utfyllende informasjon om prosjektets organisering, for å vise at rett kompetanse er på rett plass. For større, krevende prosjekter kan det være nyttig å legge ved forenklede CV'er på nøkkelpersonell.

*Kompetansefondet er underlagt EØS-avtalens statsstøtteregelverk for tildelinger, les om det her.

Søkere som er i gang med flerårige prosjekter hos kompetansefondet bes også sende fornyet søknad for neste år innen fristen definert i utlysningen. Dersom prosjektet ikke har sluttrapportert for foregående bevilgning skal søknaden inkludere en statusrapport inkludert påløpt prosjektregnskap.

Høstens utlysning har søknadsfrist 1. november 2023, les mer her.

 

SVAR PÅ SØKNAD

Etter utløp av søknadsfristen vil Administrasjonen lese gjennom og vurdere alle mottatte søknader. Dette kan innebære dialog med søker og eventuelle samarbeidspartnere til søker. Det er styret i Kompetansefondet som avgjør hvilke prosjekter som skal finansieres, hvor bevilgning av kompetansemidler foretas på styremøter, hvor søker vil få beskjed kort tid etter vedtaket.

  • Dersom dere får avslag, husk at det kommer nye muligheter til å søke. Vi får inn mange søknader årlig og vi må prioritere basert på ledig utdelingskapasitet.
  • Dersom dere får tildelt midler, så får dere tilsendt en epost til epostadressen dere har sendt inn søknaden med informasjon om bevilgningsvedtaket og eventuell annen informasjon.

Nyttig informasjon til dere som har fått en tildeling, se her.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down