Kompetansefond

Nyttig informasjon til dere som har fått en tildeling

Her får du informasjon om hvordan dere får utbetalt pengene, hva dere må rapportere og hvordan dere eventuelt kan søke om å gjøre endringer.

Etter styrevedtaket om innvilget søknad, vil dere få tilsendt en epost til epostadressen dere har sendt inn søknaden. Eposten vil inneholde informasjon om bevilgningsvedtaket, forslag til møte for gjennomgang og eventuelle andre avklaringer.

 

KONTRAKT

Bevilgning er virksom når det er signert en felles kontrakt, som gjøres basert på Kompetansefondets kontraktsmal. Vi gjennomfører kontraktsmøter for å gå gjennom kontraktutkast og eventuelle grenseoppganger til andre prosjekter, før kontrakten signeres digitalt av Kompetansefondets administrerende direktør og mottakers representant (obs: må ha signeringsrettighets for mottakerinstitusjonen).

Kontrakten inneholder vedtaket, spesielle avgrensninger, informasjon om mottaker og prosjektinformasjon. I tillegg til standardvilkår for Kompetansefondets bevilgninger.

 

UTBETALING

For å få utbetalt pengestøtten må mottaker av støttemidlene sende skriftlig anmodning til Kompetansefondet for å få utbetalt støtte, gjerne basert på vårt skjema for utbetaling signert av prosjektleder/daglig leder/styreleder. Se dokumentmal for utbetalingsanmodning her, hvor det er viktig at mottakerorganisasjonen står som eier av kontonummeret pengene skal utbetales til.

Utbetalingene skal følge kostnadsstrømmen i prosjektet, og gjøres basert på:

  • Inntil 50 prosent av tilsagnsbeløp for inneværende år kan utbetales som forskudd når vilkårene for tilbudet er akseptert og avtalen er undertegnet av mottaker.
  • Inntil 80 prosent av tilsagnsbeløpet kan utbetales ved delrapportering. Dvs. at utbetaling av ytterliggere 30 prosent kan søkes utbetalt basert på prosjektets fremdrift og påløpt regnskap som gir grunnlag for ytterligere utbetaling utover 50 prosent forskudd.
  • Resterende andel med minimum 20 prosent av tilsagnsbeløpet skal gjenstå til sluttutbetalingen. Ved sluttutbetaling vedlegges skriftlig sluttrapport, prosjektregnskap og revisorbekreftelse i henhold til avtale. Dersom det i tilsagnet er satt spesielle forhold/avgrensninger må det dokumenteres at disse er oppfylt.

 

SLUTTRAPPORT

Alle som får støtte av Kompetansefondet må sende inn en sluttrapport. Dette er en bekreftelse på at midlene er brukt slik dere har beskrevet i søknaden.

Flerårige prosjekter skal også sende en statusrapport med påløpt prosjektregnskap i forbindelse med søknad for neste år.

Sluttutbetaling skjer på basis av revisorbekreftet prosjektregnskap og skriftlig sluttrapport. Prosjektregnskap skal settes opp for det totale prosjektet, i samsvar med kostnadsoverslaget og planer som ligger til grunn for tilsagnet fra Kompetansefondet, og skal være kontrollert av revisor (eller av autorisert regnskapsfører dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig) i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger).

Skriftlig sluttrapport skal beskrive planlagte og faktisk gjennomførte aktiviteter, måloppnåelse og en vurdering av nytten. For flerårige prosjekter må det fremlegges årlige prosjektregnskap og statusrapporter.

Sluttrapport og prosjektregnskap skal oversendes snarest mulig og senest innen 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet, eller 3 måneder etter perioden er avsluttet eller året er omme.

Kompetansefondet kan innledningsvis og under prosjektets forløp nærmere spesifisere prinsipper, tidsfrister, rapporteringskrav og andre relevante krav.

Dersom det er ubrukte midler i prosjektet ved avslutning, skal disse midlene tilbakeføres til Kompetansefondet etter at prosjektet er avsluttet. Gjenstående prosjektmidler kan ikke overføres direkte til andre prosjekter.

 

ENDRINGER UNDERVEIS I POSJEKTET

Mottaker av støttemidler er ansvarlig for å bringe til veie opplysninger som Kompetansefondet trenger for å følge opp prosjektet når det gjelder fremdrift, kostnader og resultatoppnåelse. Opplysninger om vesentlige endringer i kontrakten skal fremlegges uoppfordret og så snart mottaker blir kjent med angjeldende forhold.

Kompetansefondet har rett til å gjøre de undersøkelser det finner nødvendig for oppfølging av prosjektforløpet, og mottaker plikter å medvirke til å fremskaffe den informasjon som Kompetansefondet etterspør.

Dersom mottaker gir uriktige opplysninger, endrer prosjektet vesentlig uten forhåndssamtykke eller på annen måte medvirker til at vesentlige forutsetninger for prosjektet ikke blir oppfylt, kan Kompetansefondet kreve tildelt støtte helt eller delvis tilbakebetalt.

 

KOMMUNIKASJON

Mottaker har plikt til å oppgi Kompetansefondet som finansieringskilde i all skriftlig utadrettet informasjon om prosjektet. Det forutsettes at mottaker samarbeider med Kompetansefondet om pressedekning og stiller seg til disposisjon for intervju og reportasjer i mediene og i Kompetansefondets egne publikasjoner. Mottaker har ved prosjektets slutt plikt til å skrive et sammendrag av prosjektet som kan publiseres på Kompetansefondets hjemmesider.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down