Kompetansefond

Prosjekter

Prosjektene skal rettes inn mot de ulike strategiområdene til Kompetansefondet.

«Sørlandets Kompetansefond skal bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet».

Dette er formålsparagrafen for Sørlandets Kompetansefond (heretter Kompetansefondet), slik det ble formulert da fondet ble etablert av kommunene i Vest-Agder i 2000.

Prosjektene skal rettes inn mot de ulike strategiområdene til Kompetansefondet, les mer her. Et hovedgrep i strategien er å konsentrere innsatsen om et mindre antall større og mer langsiktige tildelinger.

Når det gjelder utvelgelse av prosjekter vil Kompetansefondet benytte en kombinasjon av faste årlige utlysningsrunder og en proaktiv arbeidsform hvor prosjekter defineres i samspill med regionale aktører.

 

KRITERIER FOR Å VÆRE KVALIFISERT

Fondets tildelinger går til aktiviteter i det tidligere Vest Agder fylke. Stiftelsens vedtekter stiller noen grunnleggende kriterier som må oppfylles for at et prosjekt skal være kvalifisert til støtte:

  • Kompetanseheving i Vest Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, hvor kompetanse defineres som evne til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål
  • Institusjoner som mottar støtte, må utvikle kunnskap på høyskole-/universitetsnivå, til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen
  • Fremtidsrettet og påvisbar praktisk nytte for regionen
  • Søker må være en institusjon som definert i Kompetansefondets vedtekter («med institusjon menes offentlige eller private forsknings-/utdanningsinstitusjoner, kommuner*, offentlige og private foretak.»)

Kompetansefondet vil også tilstrebe en god regional balanse i tildelingene.

* Stiftelsesloven har bestemmelser som skal sikre stiftelsens selvstendighet og formålsrealisering. Dette innebærer bl.a. at det stilles særlige krav til søknader fra kommunene i Vest-Agder, som er stiftere av Sørlandets Kompetansefond.

 

FORANKRING OG NETTVERK

Prosjektene kan forsterke pågående aktiviteter eller være helt nye initiativer, og bør generelt være godt forankret hos brukere med en klar plan for utrulling i praksis.

Kompetansefondet vil legge avgjørende vekt på det kunnskapspotensial som kan utvikles i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Dette gjelder både samhandling mellom bedrifter, kommuner, fylke, institusjoner og organisasjoner.

Nettverk mellom akademia, næringsliv, investorer, entreprenører og det offentlige er sentralt for å realisere Kompetansefondets overordnede mål. 

 

EFFEKT OG ADDISJONALITET

Prosjekter som tydelig kan anvise effekt på realisering av fondets formål med arbeidsplasser og levekår vil bli prioritert.

Kompetansefondet vil prioritere prosjekter som kan gi en samfunnsmessig uttelling utover nytteverdien eller gevinstpotensialet for de direkte involverte prosjektpartnerne. Slike nytteverdier kan være innenfor offentlig sektor eller tredje sektor, forbedringer av ytre miljø, eller bedrede levekår i regionen. I tillegg vil prosjekter hvor Kompetansefondets bidrag har utløsende effekt og addisjonalitet prioriteres.

Kompetansefondets midler er begrenset, og det vil derfor bli lagt stor vekt på at søkerne også skaffer annen finansiering til prosjektene, samt bidrar med egne og eksterne ressurser.

 

KONFIDENSIALITET

Dersom vi mottar innsynsbegjæringer på informasjon i søknader og/eller prosjektinformasjon vil Kompetansefondet kontakte den aktuelle part som er eierne av dokumentet og innholdet. Når det gjelder eventuelle unntak så er det generelt personopplysninger og yrkeshemmeligheter, som normalt sett blokkeres ut av dokumentene hvor resten deretter sendes til innsender av innsynsbegjæringen. Kompetansefondet følger Offentlighetsloven, se §13 og 14 i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), Kap. 3.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down