Kompetansefond

Om Sørlandets kompetansefond

Sørlandet Kompetansefond ble opprettet i 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. I dag er fondet organisert som en selvstendig stiftelse. Vårt samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Vedtekter

VEDTEKTER FOR SØRLANDETS KOMPETANSEFOND
Vedtatt i styremøte 8. juni 2012
§1

Stiftelsens navn er ”Sørlandets Kompetansefond”.

Stiftelsen er opprettet av Kristiansand, Audnedal, Kvinesdal, Mandal, Songdalen, Søgne, Flekkefjord, Vennesla, Lindesnes, Marnadal, Hægebostad, Sirdal, Åseral, Lyngdal, Farsund kommune for sikre at verdiene som er bygget opp i Vest-Agder Energiverk skal kunne tjene innbyggerne i Vest-Agder på lang sikt.

§ 2

Stiftelsen er hjemmehørende i Kristiansand kommune.

§ 3

Stiftelsen er en alminnelig stiftelse i tråd med stiftelseslovens § 4.

§ 4

Stiftelsens formål er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder å bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet.

Med kompetanse menes evne til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål.

Institusjoner som mottar støtte, må utvikle kunnskap på høyskole-/universitetsnivå, til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen.

Med institusjon menes offentlige eller private forsknings-/utdanningsinstitusjoner, kommuner, offentlige og private foretak.

§ 5

Stiftelsens grunnkapital er kr 514 459 044,-.

Stiftelsens kapital skal hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at fondet opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastningen kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et rentefond som kan benyttes senere år.

Grunnkapital og tilleggskapital må aldri angripes. Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapitalen og tilleggskapital er angrepet, kan årlig utbetaling ikke finne sted før grunnkapital og tilleggskapital er oppfylt.

§ 6

Stiftelsens midler forvaltes av stiftelsens styre. Styrets kan delegere forvaltningen til daglig leder, men styret må gi instruks og retningslinjer for forvaltningen. Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet.

Verdiene skal fortrinnsvis plasseres i aksjer, obligasjoner, verdifond eller fast eiendom.

Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende.

§ 7

Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og tre varamedlemmer. Varamedlemmene skal være et fra kommunal sektor, et fra næringsliv og et fra akademia.

Styret oppnevnes av rådsforsamlingen, dog slik at Kristiansand kommune kan utpeke en styrerepresentant. Styret skal være representativt for hele Vest-Agder.

Styret skal ha representanter med kompetanse fra næringsliv, politikk og forskning/utdanning.

Styret oppnevnes for fire år ad gangen, således at det annethvert år velges henholdsvis 3 eller 4 styremedlemmer og 1 eller 2 varamedlemmer.

Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen skal kunne sitte mer enn tre perioder.

Styrets leder velges av rådsforsamlingen.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede.

Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall.

Stiftelsen tegnes av styrets leder og daglig leder eller to styremedlemmer i fellesskap.

§ 8

Rådsforsamlingen består av ordførerne i kommunene i Vest-Agder, med varaordførerne som personlige varamedlemmer.  Dersom en ordfører er medlem av styret i stiftelsen skal varaordfører i gjeldende kommune være medlem av rådsforsamlingen.

Rådsforsamlingen velger selv sin leder.

Rådsforsamlingen holder møte hvert år innen utgangen av juni måned, og ellers så ofte leder, styret eller minst tre av medlemmene krever det. Innkallingen til rådsforsamlingen skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel til medlemmene. I innkallingen angis de saker som skal behandles. Saker som et medlem ønsker å fremme særskilt, må være styret i hende minst en uke før møtet holdes. Rådsforsamlingen skal også underrettes skriftlig om slike eventuelle tilleggssaker.

Over forhandlingene skal det føres protokoll som skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av rådsforsamlingen blant de tilstedeværende.

Rådsforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede.

 

§ 9

Rådsforsamlingen skal velge styret, og kan avsette styret når vilkårene i Sl § 29 2. ledd er til stede.

Rådsforsamlingen skal fastsette styrets godtgjørelse.

Rådsforsamlingen skal velge revisor og godkjenne revisors godtgjørelse.

Rådsforsamlingen kan beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret.

 

§ 10

Styret engasjerer daglig leder og fastsetter dennes arbeidsvilkår.

Styret kan også engasjere ekstern bistand for oppdrag i den utstrekning styret finner det nødvendig.

Det hører inn under den daglige ledelsen å sørge for forvaltning av midler i henhold til styrets retningslinjer, behandle søknader om tilskudd og avgi innstilling overfor styret om hvem som skal tilføres midler. Den daglige ledelsen skal også følge opp de prosjekter der stiftelsen er involvert.

Kontakt administrasjonen

Vil du høre mer om Sørlandets Kompetansefond?

Ring gjerne 38 05 64 20 for en uforpliktende prat.

Slik når du administrasjonen

Postadresse:
E-post: post(a)kompetansefond.no
Sørlandets Kompetansefond

Besøksadresse:
Skippergata 24b i "Kraftverk", 4. etg.

Org nr 984 269 846

Peter Klemsdal
Administrerende direktør
Mob: +47 905 19 554
E-post: peter.klemsdal(a)kompetansefond.no

Jan Erik Tønnessen
Kapitalforvalter
Mob +47 928 09 970
E-post: jet(a)kompetansefond.no

Lindy Taraldsen Berge
Seniorrådgiver
Mob +47 952 61 477
E-post: lindy(a)kompetansefond.no

Rune Røiseland
Seniorrådgiver
Mob +47 902 69 600
E-post: rune(a)kompetansefond.no

Linn-Iren Tønnessen
Administrasjonsansvarlig
Mob +47 415 69 301
E-post: linn(a)cultiva.no

Styremedlemmer

Styret:
Hans Fredrik Grøvan (styreleder)
Mobil: +47 90 05 09 18
E-post: hfg(@)listernaeringsforening.no

Siren Marcussen Neset (nestleder)
Mobil: +47 93 08 35 37
E-post: sir1neset(@)hotmail.no

Katja Lehland
Mobil: +47 90 85 77 64
E-post: katja.lehland(@)elkem.com

Siri Lande
Mobil: +47 40 92 07 95
E-post: siri.lande(@)gmail.com

Mathias Bernander
Mobil: +47 38 07 50 00
E-post: mathias.bernander(@)kristiansand.kommune.no

Erik Løkke Øwre
Mobil: +47 94 88 87 12
e-loe(@)online.no

Margrethe Handeland
Mobil: +47 97 70 99 01
E-post: Margrethe.handeland(@)haegebostad.kommune.no

 

Varamedlemmer:

 1. Bjørge Reiersen
 2. Kristin Wallevik
 3. Inge Svege

EØS-avtalens statsstøtteregelverk

Sørlandets Kompetansefond er underlagt statsstøtteregelverket ved tildeling av midler.

Oppfølging av statsstøtteregelverket ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, hvor reglene om offentlig støtte skal sikre at næringsdrivende i hele EØS-området har forutsigbare konkurranse- og rammevilkår. Les mer om regelverket her.

Formålet med statsstøtteregelverket

Et felles regelverk om offentlig støtte for hele EØS-området skal hindre at nasjonale eller lokale myndigheter tilgodeser enkelte foretak eller næringer fremfor andre på en måte som påvirker samhandelen negativt, og bidra til at markedsaktørene stilles overfor forutsigbare og like konkurranse- og rammevilkår i hele EØS-området. Forbudet bidrar dermed til å sikre likebehandling av virksomhetene.

Dersom det blir tildelt støtte som ikke er forenlig med EØS-avtalen vil støtten regnes som ulovlig. ESA kan pålegge staten å kreve ulovlig støtte tilbakebetalt. Hensikten er å gjenopprette situasjonen på markedet slik den ville vært uten den ulovlige støtten.

 

Hva er statsstøtte?

I EØS-sammenheng benyttes begrepene “statsstøtte” og “offentlig støtte” om hverandre.

Det er seks vilkår som alle må være oppfylt for at et tiltak skal defineres som offentlig støtte (vilkårene er kumulative):

 1. Mottaker av støtte er et foretak som utøver en økonomisk aktivitet (foretaksvilkåret)
 2. Støtten er gitt av staten eller av statsmidler i enhver form.
 3. Støtten innebærer en økonomisk fordel for mottakeren
 4. Støtten begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester (selektivitetsvilkåret)
 5. Støtten kan virke konkurransevridende
 6. Støtten kan påvirke samhandelen mellom EØS-landene

Dersom alle vilkårene er oppfylt samtidig utgjør tiltaket offentlig støtte. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylt, er ikke tiltaket eller tilskuddet offentlig støtte. Da trenger man heller ikke bry seg om reglene om offentlig støtte.

Du kan lese mer om dette i veilederen til Nærings- og fiskeridepartementet her.

Statsstøttereglene kommer bare til anvendelse når støtten gis til “foretak”. I denne sammenheng må foretaksbegrepet vurderes funksjonelt, med utgangspunkt i om den aktuelle enheten driver “økonomisk virksomhet” etter EØS-avtalen. For eksempel vil et universitet, som hovedregel, ikke være å betrakte som et “foretak”. Universitetet kan likevel regnes som et foretak i tilfeller hvor en konkurrerer med andre virksomheter om oppdrag.

 

Tillatt støtte

EØS-avtalens regler om statsstøtte innebærer at offentlig støtte som hovedregel er forbudt, derimot er det likevel mulig å tilrettelegge tiltaket slik at det er forenlig med EØS-avtalen. EU-kommisjonen har laget regelverk som sier hvordan tiltak kan gjennomføres slik at det er forenlig.

Bagatellmessig støtte (de minimis-støtte)

Støttebeløp opp til 200 000 euro over en flytende tre års periode (jf. Kommisjonsforordning nr. 1407/2013) kan på visse vilkår gis uten at det er nødvendig å få forhåndsgodkjenning av EFTAs overvåkningsorgan. Det er imidlertid regler om kumulasjon, slik at støtte fra flere givere må regnes under ett.

Støtten er i utgangspunktet ikke omfattet av forbudet i EØS-avtalen artikkel 61 nr.1, fordi støttebeløpet er så lite at støtten vurderes å ikke være egnet til å påvirke samhandelen. Bagatellmessig støtte kan derfor tildeles uten krav om forenklet melding eller notifikasjon til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Imidlertid må støttegiver påse at prosedyre- og saksbehandlingsreglene i forordningen følges, slik at støtten tildeles på en måte som er forenlig med Kommisjonsforordningen.

Mal for egenerklæring bagatellmessig støtte lastes ned her, og legges ved søknaden.

Les mer om bagatellmessig støtte her.

Det alminnelige gruppeunntaket (GBER)

Det alminnelige gruppeunntaket inneholder en liste over visse støtteformål som er forhåndsgodkjent som forenlig støtte (se under). Sørlandets Kompetansefond er meldt inn under seks artikler for støtteformål innunder gruppeunntaket:

 • Artikkel 22 om støtte til nyetablerte foretak
 • Artikkel 25 om støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Artikkel 27 om støtte til innovasjonsklynger
 • Artikkel 28 om innovasjonsstøtte til SMB-er
 • Artikkel 29 om støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon
 • Artikkel 31 om opplæringsstøtte

Fondet er dermed ikke innmeldt under artiklene 26 og 30 om henholdsvis investeringsstøtte til forskningsinfrastrukturer og støtte til forskning og utvikling i fiskeri- og akvakultursektor.

Dette innebærer at en kan tildele støtte til prosjekter som oppfyller betingelsene for anvendelse av ordningen og de spesielle vilkårene for støtte til de ulike formålene.

Les mer om det alminnelige gruppeunntaket her.

Gruppeunntaksforordningen har bare anvendelse på støtte som har insentiveffekt. Støtten skal som hovedregel anses å ha insentiveffekt dersom støttemottakeren har inngitt en skriftlig søknad om støtte til den berørte medlemsstat før arbeidet med prosjektet eller virksomheten igangsettes.

Gruppeunntaksforordningen skiller mellom flere kategorier av forskning og utvikling med forskjellige regler for støtteintensitet. Støtteintensiteten for hver støttemottager skal ikke overstige:

 • 100 % av de støtteberettigede kostnadene for grunnforskning
 • 50 % av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning
 • 25 % av de støtteberettigede kostnadene for eksperimentell utvikling
 • 50 % av de støtteberettigede kostnadene for forundersøkelser

Støtteintensitetene kan på bestemte vilkår økes opp til en høyeste støtteintensitet på 80 %, for eksempel kan støtteintensiteten økes med 10 prosentpoeng for mellomstore bedrifter og med 20 prosentpoeng for små bedrifter.

Mellomstore bedrifter defineres som bedrifter med færre enn 250 ansatte, og årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro og/eller totalt balanseregnskap som ikke overstiger 43 millioner euro. Små bedrifter defineres som bedrifter med færre enn 50 ansatte/årsverk, og årlig omsetning og/eller balanseregnskap som ikke overstiger 10 millioner euro.

Støtte fra Kompetansefondet kan gis til målrettede tiltak, men ikke til en institusjons ordinære drift.

Mal for egenerklæring gruppeunntak lastes ned her, og legges ved søknaden.

 

Se gjerne også Innovasjon Norge sine sider om statsstøtteregelverket her.

Personvernerklæring

Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR).

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down