Kompetansefond

Vedtekter

VEDTEKTER FOR SØRLANDETS KOMPETANSEFOND
Vedtatt i styremøte 8. juni 2012
§1

Stiftelsens navn er ”Sørlandets Kompetansefond”.

Stiftelsen er opprettet av Kristiansand, Audnedal, Kvinesdal, Mandal, Songdalen, Søgne, Flekkefjord, Vennesla, Lindesnes, Marnadal, Hægebostad, Sirdal, Åseral, Lyngdal, Farsund kommune for sikre at verdiene som er bygget opp i Vest-Agder Energiverk skal kunne tjene innbyggerne i Vest-Agder på lang sikt.

§ 2

Stiftelsen er hjemmehørende i Kristiansand kommune.

§ 3

Stiftelsen er en alminnelig stiftelse i tråd med stiftelseslovens § 4.

§ 4

Stiftelsens formål er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder å bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet.

Med kompetanse menes evne til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål.

Institusjoner som mottar støtte, må utvikle kunnskap på høyskole-/universitetsnivå, til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen.

Med institusjon menes offentlige eller private forsknings-/utdanningsinstitusjoner, kommuner, offentlige og private foretak.

§ 5

Stiftelsens grunnkapital er kr 514 459 044,-.

Stiftelsens kapital skal hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at fondet opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastningen kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et rentefond som kan benyttes senere år.

Grunnkapital og tilleggskapital må aldri angripes. Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapitalen og tilleggskapital er angrepet, kan årlig utbetaling ikke finne sted før grunnkapital og tilleggskapital er oppfylt.

§ 6

Stiftelsens midler forvaltes av stiftelsens styre. Styrets kan delegere forvaltningen til daglig leder, men styret må gi instruks og retningslinjer for forvaltningen. Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet.

Verdiene skal fortrinnsvis plasseres i aksjer, obligasjoner, verdifond eller fast eiendom.

Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende.

§ 7

Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og tre varamedlemmer. Varamedlemmene skal være et fra kommunal sektor, et fra næringsliv og et fra akademia.

Styret oppnevnes av rådsforsamlingen, dog slik at Kristiansand kommune kan utpeke en styrerepresentant. Styret skal være representativt for hele Vest-Agder.

Styret skal ha representanter med kompetanse fra næringsliv, politikk og forskning/utdanning.

Styret oppnevnes for fire år ad gangen, således at det annethvert år velges henholdsvis 3 eller 4 styremedlemmer og 1 eller 2 varamedlemmer.

Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen skal kunne sitte mer enn tre perioder.

Styrets leder velges av rådsforsamlingen.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede.

Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall.

Stiftelsen tegnes av styrets leder og daglig leder eller to styremedlemmer i fellesskap.

§ 8

Rådsforsamlingen består av ordførerne i kommunene i Vest-Agder, med varaordførerne som personlige varamedlemmer.  Dersom en ordfører er medlem av styret i stiftelsen skal varaordfører i gjeldende kommune være medlem av rådsforsamlingen.

Rådsforsamlingen velger selv sin leder.

Rådsforsamlingen holder møte hvert år innen utgangen av juni måned, og ellers så ofte leder, styret eller minst tre av medlemmene krever det. Innkallingen til rådsforsamlingen skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel til medlemmene. I innkallingen angis de saker som skal behandles. Saker som et medlem ønsker å fremme særskilt, må være styret i hende minst en uke før møtet holdes. Rådsforsamlingen skal også underrettes skriftlig om slike eventuelle tilleggssaker.

Over forhandlingene skal det føres protokoll som skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av rådsforsamlingen blant de tilstedeværende.

Rådsforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede.

 

§ 9

Rådsforsamlingen skal velge styret, og kan avsette styret når vilkårene i Sl § 29 2. ledd er til stede.

Rådsforsamlingen skal fastsette styrets godtgjørelse.

Rådsforsamlingen skal velge revisor og godkjenne revisors godtgjørelse.

Rådsforsamlingen kan beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret.

 

§ 10

Styret engasjerer daglig leder og fastsetter dennes arbeidsvilkår.

Styret kan også engasjere ekstern bistand for oppdrag i den utstrekning styret finner det nødvendig.

Det hører inn under den daglige ledelsen å sørge for forvaltning av midler i henhold til styrets retningslinjer, behandle søknader om tilskudd og avgi innstilling overfor styret om hvem som skal tilføres midler. Den daglige ledelsen skal også følge opp de prosjekter der stiftelsen er involvert.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down