Kompetansefond

EØS-avtalens statsstøtteregelverk

Sørlandets Kompetansefond er underlagt statsstøtteregelverket ved tildeling av midler.

Oppfølging av statsstøtteregelverket ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, hvor reglene om offentlig støtte skal sikre at næringsdrivende i hele EØS-området har forutsigbare konkurranse- og rammevilkår. Les mer om regelverket her.

Formålet med statsstøtteregelverket

Et felles regelverk om offentlig støtte for hele EØS-området skal hindre at nasjonale eller lokale myndigheter tilgodeser enkelte foretak eller næringer fremfor andre på en måte som påvirker samhandelen negativt, og bidra til at markedsaktørene stilles overfor forutsigbare og like konkurranse- og rammevilkår i hele EØS-området. Forbudet bidrar dermed til å sikre likebehandling av virksomhetene.

Dersom det blir tildelt støtte som ikke er forenlig med EØS-avtalen vil støtten regnes som ulovlig. ESA kan pålegge staten å kreve ulovlig støtte tilbakebetalt. Hensikten er å gjenopprette situasjonen på markedet slik den ville vært uten den ulovlige støtten.

 

Hva er statsstøtte?

I EØS-sammenheng benyttes begrepene “statsstøtte” og “offentlig støtte” om hverandre.

Det er seks vilkår som alle må være oppfylt for at et tiltak skal defineres som offentlig støtte (vilkårene er kumulative):

 1. Mottaker av støtte er et foretak som utøver en økonomisk aktivitet (foretaksvilkåret)
 2. Støtten er gitt av staten eller av statsmidler i enhver form.
 3. Støtten innebærer en økonomisk fordel for mottakeren
 4. Støtten begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester (selektivitetsvilkåret)
 5. Støtten kan virke konkurransevridende
 6. Støtten kan påvirke samhandelen mellom EØS-landene

Dersom alle vilkårene er oppfylt samtidig utgjør tiltaket offentlig støtte. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylt, er ikke tiltaket eller tilskuddet offentlig støtte. Da trenger man heller ikke bry seg om reglene om offentlig støtte.

Du kan lese mer om dette i veilederen til Nærings- og fiskeridepartementet her.

Statsstøttereglene kommer bare til anvendelse når støtten gis til “foretak”. I denne sammenheng må foretaksbegrepet vurderes funksjonelt, med utgangspunkt i om den aktuelle enheten driver “økonomisk virksomhet” etter EØS-avtalen. For eksempel vil et universitet, som hovedregel, ikke være å betrakte som et “foretak”. Universitetet kan likevel regnes som et foretak i tilfeller hvor en konkurrerer med andre virksomheter om oppdrag.

 

Tillatt støtte

EØS-avtalens regler om statsstøtte innebærer at offentlig støtte som hovedregel er forbudt, derimot er det likevel mulig å tilrettelegge tiltaket slik at det er forenlig med EØS-avtalen. EU-kommisjonen har laget regelverk som sier hvordan tiltak kan gjennomføres slik at det er forenlig.

Bagatellmessig støtte (de minimis-støtte)

Støttebeløp opp til 200 000 euro over en flytende tre års periode (jf. Kommisjonsforordning nr. 1407/2013) kan på visse vilkår gis uten at det er nødvendig å få forhåndsgodkjenning av EFTAs overvåkningsorgan. Det er imidlertid regler om kumulasjon, slik at støtte fra flere givere må regnes under ett.

Støtten er i utgangspunktet ikke omfattet av forbudet i EØS-avtalen artikkel 61 nr.1, fordi støttebeløpet er så lite at støtten vurderes å ikke være egnet til å påvirke samhandelen. Bagatellmessig støtte kan derfor tildeles uten krav om forenklet melding eller notifikasjon til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Imidlertid må støttegiver påse at prosedyre- og saksbehandlingsreglene i forordningen følges, slik at støtten tildeles på en måte som er forenlig med Kommisjonsforordningen.

Mal for egenerklæring bagatellmessig støtte lastes ned her, og legges ved søknaden.

Les mer om bagatellmessig støtte her.

Det alminnelige gruppeunntaket (GBER)

Det alminnelige gruppeunntaket inneholder en liste over visse støtteformål som er forhåndsgodkjent som forenlig støtte (se under). Sørlandets Kompetansefond er meldt inn under seks artikler for støtteformål innunder gruppeunntaket:

 • Artikkel 22 om støtte til nyetablerte foretak
 • Artikkel 25 om støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Artikkel 27 om støtte til innovasjonsklynger
 • Artikkel 28 om innovasjonsstøtte til SMB-er
 • Artikkel 29 om støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon
 • Artikkel 31 om opplæringsstøtte

Fondet er dermed ikke innmeldt under artiklene 26 og 30 om henholdsvis investeringsstøtte til forskningsinfrastrukturer og støtte til forskning og utvikling i fiskeri- og akvakultursektor.

Dette innebærer at en kan tildele støtte til prosjekter som oppfyller betingelsene for anvendelse av ordningen og de spesielle vilkårene for støtte til de ulike formålene.

Les mer om det alminnelige gruppeunntaket her.

Gruppeunntaksforordningen har bare anvendelse på støtte som har insentiveffekt. Støtten skal som hovedregel anses å ha insentiveffekt dersom støttemottakeren har inngitt en skriftlig søknad om støtte til den berørte medlemsstat før arbeidet med prosjektet eller virksomheten igangsettes.

Gruppeunntaksforordningen skiller mellom flere kategorier av forskning og utvikling med forskjellige regler for støtteintensitet. Støtteintensiteten for hver støttemottager skal ikke overstige:

 • 100 % av de støtteberettigede kostnadene for grunnforskning
 • 50 % av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning
 • 25 % av de støtteberettigede kostnadene for eksperimentell utvikling
 • 50 % av de støtteberettigede kostnadene for forundersøkelser

Støtteintensitetene kan på bestemte vilkår økes opp til en høyeste støtteintensitet på 80 %, for eksempel kan støtteintensiteten økes med 10 prosentpoeng for mellomstore bedrifter og med 20 prosentpoeng for små bedrifter.

Mellomstore bedrifter defineres som bedrifter med færre enn 250 ansatte, og årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro og/eller totalt balanseregnskap som ikke overstiger 43 millioner euro. Små bedrifter defineres som bedrifter med færre enn 50 ansatte/årsverk, og årlig omsetning og/eller balanseregnskap som ikke overstiger 10 millioner euro.

Støtte fra Kompetansefondet kan gis til målrettede tiltak, men ikke til en institusjons ordinære drift.

Mal for egenerklæring gruppeunntak lastes ned her, og legges ved søknaden.

 

Se gjerne også Innovasjon Norge sine sider om statsstøtteregelverket her.

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down