Kompetansefond

EØS-avtalens statsstøtteregelverk

Sørlandets Kompetansefond er underlagt statsstøtteregelverket ved tildeling av midler.

Formålet med regelverket er å sikre like konkurransevilkår og like regler om offentlig støtte i EØS-området. At enkelte virksomheter mottar en økonomisk fordel kan vri konkurransen og påvirke samhandelen. Forbudet bidrar dermed til å sikre likebehandling av virksomhetene.

Dersom det blir tildelt støtte som ikke er forenlig med EØS-avtalen vil støtten regnes som ulovlig. ESA kan pålegge staten å kreve ulovlig støtte tilbakebetalt. Hensikten er å gjenopprette situasjonen på markedet slik den ville vært uten den ulovlige støtten.

I EØS-sammenheng benyttes begrepene “statsstøtte” og “offentlig støtte” om hverandre.

Tiltak som oppfyller disse kriteriene regnes som slik støtte:

 • Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren
 • Støtten må være gitt av staten eller av statsmidler i enhver form
 • Mottaker av støtte må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet)
 • Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester (selektivitet)
 • Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen
 • Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene

Samtlige vilkår må være oppfylt for at støtten skal regnes som offentlig støtte og således være forbudt. Vilkårene tolkes imidlertid vidt.

Statsstøttereglene kommer bare til anvendelse når støtten gis til “foretak”. I denne sammenheng må foretaksbegrepet vurderes funksjonelt, med utgangspunkt i om den aktuelle enheten driver “økonomisk virksomhet” etter EØS-avtalen. For eksempel vil et universitet, som hovedregel, ikke være å betrakte som et “foretak”. Universitetet kan likevel regnes som et foretak i tilfeller hvor en konkurrerer med andre virksomheter om oppdrag.

Tillatt støtte

Bagatellmessig støtte

Støtte opp til 200 000 euro fordelt over tre regnskapsår regnes som bagatellmessig støtte som kan tildeles uten at melding til ESA er nødvendig, med bakgrunn i at støtte under dette nivået ikke regnes for å kunne påvirke samhandelen i EØS-området. Det er imidlertid regler om kumulasjon, slik at støtte fra flere givere må regnes under ett.

EØS-avtalens regler om statsstøtte innebærer at offentlig støtte som hovedregel er forbudt.

Gruppeunntaksforordningen

Sørlandets Kompetansefond er meldt inn under seks artikler under gruppeunntaks- forordningen. Dette innebærer at en kan tildele støtte til prosjekter som oppfyller betingelsene for anvendelse av ordningen.

Den uoffisielle norske oversettelsen av forordningen kan lastes ned her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/8fa6deafe47e4a05803791d2d168158a/norsk-versjon-gber.pdf

 

Sørlandets Kompetansefond er innmeldt i henhold til følgende artikler i forordningen:

 • Artikkel 22 om støtte til nyetablerte foretak
 • Artikkel 25 om støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Artikkel 27 om støtte til innovasjonsklynger
 • Artikkel 28 om støtte til SMB-er
 • Artikkel 29 om støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon
 • Artikkel 31 om støtte til opplæring

Fondet er dermed ikke innmeldt under artiklene 26 og 30 om henholdsvis investeringsstøtte til forskningsinfrastrukturer og støtte til forskning og utvikling i fiskeri- og akvakultursektor.

Gruppeunntaksforordningen har bare anvendelse på støtte som har insentiveffekt. Støtten skal som hovedregel anses å ha insentiveffekt dersom støttemottakeren har inngitt en skriftlig søknad om støtte til den berørte medlemsstat før arbeidet med prosjektet eller virksomheten igangsettes.

Gruppeunntaksforordningen skiller mellom flere kategorier av forskning og utvikling med forskjellige regler for støtteintensitet. Støtteintensiteten for hver støttemottager skal ikke overstige:

 • 100 % av de støtteberettigede kostnadene for grunnforskning
 • 50 % av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning
 • 25 % av de støtteberettigede kostnadene for eksperimentell utvikling
 • 50 % av de støtteberettigede kostnadene for forundersøkelser

Støtteintensitetene kan på bestemte vilkår økes opp til en høyeste støtteintensitet på 80 %, for eksempel kan støtteintensiteten økes med 10 prosentpoeng for mellomstore bedrifter og med 20 prosentpoeng for små bedrifter.

Mellomstore bedrifter defineres som bedrifter med færre enn 250 ansatte, og årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro og/eller totalt balanseregnskap som ikke overstiger 43 millioner euro. Små bedrifter defineres som bedrifter med færre enn 50 ansatte/årsverk, og årlig omsetning og/eller balanseregnskap som ikke overstiger 10 millioner euro.

Støtte fra kompetansefondet kan gis til målrettede tiltak, men ikke til en institusjons ordinære drift.

Egenerklæringsskjema som skal følge med søknaden finner du her 

 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down