Kompetansefond

Strategi

«Sørlandets Kompetansefond skal bidra til kompetanseheving i Vest Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet».

Bakgrunn

Stiftelsen Sørlandets Kompetansefond (Kompetansefondet) ble opprettet i år 2000 av de 15 kommunene i tidligere Vest-Agder fylke. Etableringen fulgte etter salg av energiaksjer i forlengelsen av fusjonen som dannet Agder Energi. Fylket hadde da på 1980- og 1990-tallet opplevd store omstillinger i næringslivet, samt omfattende nedlegging av tradisjonell industri. Stiftelsen har følgende formål formulert i sine vedtekter:

«Stiftelsens formål er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder å bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet».

Det er til enhver tid styret som har ansvar for å realisere stiftelsens formål. Vedtektene ligger fast, men samfunnet endrer seg. Dette dokumentet beskriver strategien som styret har vedtatt fra desember 2023. For mer utfyllende informasjon om bakgrunnen for etablering av stiftelsen, strategiske prioriteringer og erfaringer gjennom tidligere strategiperioder vises det til «Samfunnsoppdrag og formålsrealisering»

Kompetansefondet forventer i årene som kommer å kunne disponere rundt 35 millioner kroner årlig til formålsrealiserende prosjekter. Vi vil både støtte opp under langsiktige flerårige satsninger på våre innsatsområder og ulike typer forprosjekter.

Tildelingene fra Kompetansefondet skal gå til aktører i tidligere Vest-Agder fylke, og vi benytter en kombinasjon av årlige utlysninger og en proaktiv arbeidsform hvor prosjekter defineres i samspill mellom stiftelsen, regionale aktører og våre samarbeidspartnere. For å kunne bidra til mer læring og kunnskapsspredning ønsker Kompetansefondet å delta i prosjektenes styringsgrupper o.a.

Kompetansefondet vil som overordnet prinsipp prioritere prosjekter som kan gi en samfunnsmessig uttelling utover nytteverdien eller gevinstpotensialet for de direkte involverte prosjektpartnerne.

Strategien har tre innsatsområder:

 1. Forsterke innovasjonsøkosystemene i regionen
 2. Kompetanseheving for reindustrialisering og det grønne skiftet
 3. Bedre levekår.

Vi vil i det følgende utdype disse innsatsområdene.

1. Forsterke innovasjonsøkosystemene i regionen

Kompetansefondet ønsker å bidra til flere nye arbeidsplasser og økonomisk vekst i regionen, og da gjerne også i samarbeid med andre stiftelser og utviklingsaktører. Kompetansefondet vil fortsette å prioritere utvikling av økosystemer for innovasjon og vekst i hele tidligere Vest-Agder fylke.

Entreprenører er en viktig kilde til vekst, hvor unge bedrifter står for hele to tredeler av de nye arbeidsplassene i landet.
Entreprenører lykkes også bedre dersom de inngår i et aktivt og integrert økosystem, som motiverer og hjelper dem gjennom etableringsfasen og ulike vekstfaser.

Konkret vil vi derfor:

 • Støtte videreutvikling av regionens økosystem for innovasjon og vekst gjennom fysiske sentre, klynger og nettverk
 • Samarbeide med og støtte forsknings- og utdanningsinstitusjonene i regionen for å videreutvikle deres roller i økosystemene for innovasjon og vekst
 • Støtte initiativer som kan gi bedrifter, offentlige virksomheter, UiA og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner bedre muligheter til å lykkes med å få FoU-støtte fra nasjonale og internasjonale kilder
 • Samarbeide med og støtte forsknings- og utdanningsinstitusjoner og aktører i regionen for å forsterke utviklingen av desentrale utdanningstilbud og bærekraftige regionale forskningsmiljøer.

Kompetansefondet kan gi støtte til prosjekter i regi av større bedrifter når disse bidrar sammen med aktørene i økosystemet og/eller mindre og mellomstore virksomheter.

2. Kompetanseheving for reindustrialisering og det grønne skiftet

Av-globalisering, klimautfordringer og det grønne skiftet er sterke drivkrefter for en reindustrialiseringsbølge i store deler av den vestlige verden. På Agder er planene om en batterifabrikk i Arendal og utbygging av havvind utenfor Agder tidsaktuelle eksempler på dette. Havvind og batteri er blant de syv prioriterte områder i regjeringens strategi for “grønt industriløft”, men også andre deler av denne planen kan være aktuelle for Agder.

Dersom de lokale ambisjonene lykkes vil dette kunne plassere betydelige industriinvesteringer på flankene i regionen, og bidra til å gjenopplive en industriell akse lokalisert utenom den tradisjonelle vekstregionen kalt “Agderbyen” (mellom Kristiansand og Arendal). I dette ligger potensialer for kompetanseheving over større deler av fylket. Imidlertid sliter også næringslivet på Agder med å skaffe tilstrekkelig kompetent arbeidskraft til reindustrialiseringen og det grønne skiftet.

Konkret vil vi derfor:

 • Støtte opp under nettverk og klynger som arbeider for å øke kunnskapsgrunnlaget for lokalisering av nye grønne bedrifter til hele regionen
 • Støtte kompetanseprosjekter innen fornybar energi, sirkulærøkonomi, havnæringer, digitalisering og kunstig intelligens
 • Stimulere utdanningsinstitusjoner i regionen til å utvikle og levere korte kurs med høy arbeidslivsrelevans, herunder spesielt teknologifag som understøtter det grønne skiftet.

3. Bedre levekår

Kompetansefondet har et særlig ansvar for å løfte fram kunnskap om arbeidsdeltakelse og drivere for bedre levekår i regionen. I strategien er det tre områder på dette feltet som prioriteres:

 • Tiltak som gir barn og unge gode muligheter for å utvikle sosiale og emosjonelle kompetanser i hjem og skole, i barnehage og på fritidsarenaer
 • Tiltak som gir barn og unge mer tilgang til trygge voksne som kan bygge mestringskompetanse, veilede, støtte og trøste
 • Tiltak i arbeidsmarkedet som gir flere unge med høy risiko for varig utenforskap en mulighet for arbeid og styrket kompetanse.

Kompetansefondet har sammen med tre andre stiftelser på Sørlandet etablert et råd av nasjonale levekårseksperter. I samarbeid utvikler stiftelsene et langsiktig program for utprøving og dokumentasjon av praktiske tiltak med mål om å redusere ungt utenforskap. Programmet er tenkt å skulle strekke seg over en ti-års periode, og det vil kreve betydelig langsiktig finansiell støtte fra stiftelsene. Levekårsprogrammet vil være kjernen i Kompetansefondets innsats på levekårsfeltet i årene fremover.

Overordnede grep og grunnleggende kriterier

 • Et hovedgrep i strategien er å konsentrere vår innsats om et mindre antall større og mer langsiktige tildelinger framfor flere og mindre prosjekter. Et gjennomsnittlig prosjekt i Kompetansefondets nåværende portefølje har tre-års varighet med årlige kostnadspådrag på rundt en million kroner.
 • Kompetansefondet legger stor vekt på at søkerne bidrar med egne ressurser og skaffer annen finansiering til prosjektene. Prosjekter der Kompetansefondets bidrag har utløsende effekt på annen finansiering vil normalt bli prioritert.
 • Kunnskap og metoder som utvikles skal være praktisk anvendbar og etterspurt. Prosjektene må ha en konkret plan for implementering og forankring inn mot senere driftsfaser.
 • Kompetansefondet kan også bidra i initieringsfasen av forskningsprosjekter dersom vårt bidrag har en klar addisjonalitet.

Videre stiller Kompetansefondets vedtekter §4 opp noen grunnleggende kriterier som må oppfylles for at et prosjekt skal være kvalifisert til støtte:

 • Kompetanseheving geografisk i tidligere Vest-Agder fylke
  • Med kompetanse menes evne til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål
 • Institusjoner som mottar støtte, må utvikle kunnskap på høyskole-/universitetsnivå, til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen
  • Med institusjon menes offentlige eller private forsknings/utdanningsinstitusjoner, kommuner, offentlige og private foretak.

Stiftelsesloven vektlegger stiftelsers uavhengighet av oppretter, og det skal ikke foretas utdeling til oppretter eller til oppretterens nærstående. Dette innebærer bl.a. at det stilles særlige krav til søknader fra kommunene i tidligere Vest-Agder, som er stiftere av Kompetansefondet.

Vårt forhold til omgivelsene

Kompetansefondet som stiftelse er en uavhengig og frittstående institusjon. Dette gir mulighet til å gå nye og utradisjonelle veier, og til å prøve og feile. Samtidig vil vi søke dialog og samarbeid med de øvrige virkemiddelaktørene og relevante interessenter i regionen for å realisere våre mål.

Kompetansefondet har alltid hatt et tett organisatorisk samarbeid med Cultivastiftelsen i Kristiansand, og vi har siden etableringen av stiftelsene delt både kontorfasiliteter og medarbeidere. Videre er det de senere årene blitt et stadig tettere samarbeid med Aust-Agder Utviklings og Kompetansefond (AAUKF). Blant annet er kapitalforvaltningen nå samordnet mellom disse tre stiftelsene.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Kompetansefondet har også samarbeidet siden 2016. Dette samarbeidet vil Kompetansefondet også framover legge til rette for og prioritere høyt.

Kompetansefondet ønsker å være tilgjengelig for aktører som ønsker å informere om relevante prosjekter, ideer og aktuelle tiltak på våre innsatsområder. Vi ønsker også å dele våre erfaringer og bidra til effektiv ressursutnyttelse og kobling av miljøer der dette er relevant. Vi prioriterer derfor så langt det lar seg gjøre å møte alle som ønsker kontakt med oss.

For å lese dokumentet i pdf, trykk her

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down