Kompetansefond

Tildelinger 2022

Sørlandets Kompetansefond har en langsiktig utdelingskapasitet på 30-35 millioner kroner årlig, fordelt på våre seks strategiske satsningsområder.

Sørlandets Kompetansefond hadde i 2022 tre utlysninger, som bestod av de halvårlige utlysningene samt en ekstrautlysning sommeren 2022 innenfor havvind.

Totalt for 2022 har styret i Sørlandets Kompetansefond tildelt nær 34 millioner kroner som bidrag til kompetanseheving i Vest Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Fordelingen av tildelingene er som følger:

  • UiA ble tildelt nær 13 millioner kroner fordelt på 7 prosjekter
  • Ti ulike entreprenørskaps- og innovasjonssenterprosjektene ble tildelt til sammen 9 millioner kroner
  • Ti ulike levekårsprosjekter ble tildelt til sammen nær 13 millioner kroner
  • Elleve ulike batteri, havvind, hydrogen og sirkulærøkonomi prosjekter ble tildelt til sammen 11 millioner kroner

 

Fordelingen per region innenfor nedslagsfeltet Vest-Agder til Sørlandets Kompetansefond er som følger:

  • 15 tildelinger som dekker hele Vest-Agder på totalt 21 millioner kroner
  • 7 tildelinger til Lister på totalt 5 millioner kroner
  • 7 tildelinger til Lindesnes på totalt nær 6 millioner kroner
  • 7 tildelinger til Kristiansand på totalt 6 millioner kroner

 

Følgende prosjekter er tildelt midler i henhold til stiftelsens gjeldende strategi, totalt 36 prosjekter:

1) Agder XR «Kompetansenettverk år 2 av 3» med kroner 700 000. Agder XR har mål om å være et åpent nettverk som fremmer kompetanseutvikling, markedstilpassing, forskning og innovasjon innenfor XR teknologi på Agder. Sørlandets Kompetansefond er opptatt av å øke digitaliseringen i næringslivet i Agder. XR er en slik kommende teknologi og har utviklet et samarbeid med noen av de store industriaktørene i regionen.

Prosjektleder: Tore Askildsen

Sted: Lindesnes

 

2) Blå Kors «SAMMen for sysselsetting år 2 av 3» med kroner 590 280. Prosjektet jobber for at flere unge i Agder med levekårsutfordringer skal etablere seg med deltids- eller fulltidsjobb eller søke seg videre til utdanning.

Prosjektleder: Gro Anita Kåsa Poulsen

Sted: Kristiansand

 

3) Business Region Kristiansand «Nettverk for e-handel år 2 av 3» med kroner 500 000. E-Waves har som mål å være et solid og anerkjent nettverk for e-handelsaktører på Agder.

Prosjektleder: Børge Jomaas

Sted: Kristiansand

 

4) Connect Sørlandet «Småinvestort nettverk» med kroner 200 000. Målet er å samle flere investorer for å potensielt investere i lokale gründervirksomheter.

Prosjektleder: Terje Klungland

Sted: Kristiansand

 

5) Eyde klyngen «Infrastruktur for sirkulær vekst» med kroner 1 500 000. Målet er å utvikle et innovasjonsøkosystem for industriell sirkulærøkonomi.

Prosjektleder: Helene Fladmark

Sted: Vest Agder

 

6) Eyde klyngen «Green industry hub Agder» med kroner 500 000. Prosjektet er et forstudiet om utvikling av verdens mest bærekraftige industriparker i Lista og Kvinesdal (energiknutepunkt).

Prosjektleder: Helene Fladmark

Sted: Vets Agder

 

7) GCE NODE «Hydrogen – samarbeidsarena» med kroner 1 100 000. Målet er å videreutvikle den regionale satsingen på hydrogen, som en del av GCE NODE sine fokusområder på havvind, digitalisering og hydrogen hvor Agder har tatt en tydelig posisjon i hydrogensatsingen.

Prosjektleder: Tanja Erichsen

Sted: Vest Agder

 

8) GCE NODE «Fremtidens Havvind år 3» med kroner 2 000 000. Fremtidens Havvind er et regionalt samarbeidsprosjekt i Agder med mål om å bidra til at Agder lykkes innenfor havvind.

Prosjektleder: Rune Klausen

Sted: Vest Agder

 

9) GE Healthcare «LEIDA og SOSIONOVA» med kroner 745 000. Prosjektet tester ut metoder for inkludering som rekrutteringsstrategi for å møte bedrifters behov for kompetanse. Gode erfaringer skal nedfelles og deretter utprøves i andre bedrifter på Sørlandet.

Prosjektleder: Hege Lønning / Aina Hermansen

Sted: Lindesnes

 

10) Geitmyra Kristiansand «Læringsrik mat på SFO-Agder år 2 av 4» med kroner 500 000. Prosjektet har som mål at alle 7 000 barn på SFO i Agder spiser mat i tråd med kostholdsrådene hver dag, deltar i matlagingen, og at matlagingen er knyttet til læringsmål.

Prosjektleder: Helene Isaksen

Sted: Kristiansand

 

11) Innakva Klynge «Videre profesjonalisering, vekst og utvikling av Innakva Klynge» med kroner 1 000 000. Klyngen organiserer virksomheter som er aktive i blå næring på Sørlandet med mål om økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og bærekraftig bruk og forvaltning av regionens ressurser.

Prosjektleder: Jon Løvland

Sted: Lister

 

12) Innakva LAB AS «Utvikling av infrastruktur, prosjekter og kapasitet» med kroner 221 000. Innakva LAB er en nøytral aktør som kan hjelpe med den faglige biten i gründervirksomhet innenfor blå næring. Lab’en tilbyr utstyr, infrastruktur, kunnskap og nettverk for bedrifter og andre interesserte i blå næring.

Prosjektleder: Lone Jevne / Øyvind Iversen

Sted: Lister

 

13) KS Agder «Inn i Jobb år 2» med kroner 1 000 000. Nettverksarbeid på tvers av flere kommuner for å se på hvordan vi får personer som står utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunesektoren, med ulike grep og metoder for å lykkes.

Prosjektleder: Odd Joar Svensson

Sted: Vest Agder

 

14) KS Agder «READ år 3 av 4» med kroner 1 000 000. Formålet med READ Agder er å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres involvering i barnas lesing. Bygger på forskning og praksis fra Danmark. Implementeres i hele Agder.

Prosjektleder: Magnus Mork

Sted: Vest Agder

 

15) Kunstsilo «Digitalisering og immaterialrett år 2 av 4» med kroner 606 000. Kunstsilo gjør sammen med UiA en PhD stilling innenfor feltet med opphavsrett til digital kunst, innenfor Kunstsilo sin satsning på digitalisering og digital formidling.

Prosjektleder: Siri-Helen Egeland

Sted: Kristiansand

 

16) Lindesnes kommune «Vil og Kan år 3 av 4» med kroner 350 000. Målet for prosjektet er å utvikle en modell for arbeidslivsfaget på ungdomsskolen som bidrar til motivasjon og mestring for den enkelte elev.

Prosjektleder: May Helen Austad

Sted: Lindesnes

 

17) Lindesnesregionen Næringshage «Forprosjekt etablering av senter for additiv produksjon i Mandal» med kroner 500 000. Senteret for additiv produksjon er en lab hvor næringsliv og akademia sammen utvikler nye måter å tenke design og konstruksjon. Additiv produksjon kan være et viktig element i det grønne skiftet, gjennom redusert transport og avfall, sirkulære prosesser, samt større kontroll på verdikjeden.

Prosjektleder: Hilde Tallaksen

Sted: Lindesnes

 

18) Lister Nyskaping «Kompetanseheving og nettverksbygging for bedrifter» med kroner 475 000. Målet er å sikre vekst i regionen gjennom å skape samarbeid og tillit i nettverket. Nettverket skal hjelpe bedriftene i Listerregionen inn i nye områder, hovedsakelig innen fornybar energi (særlig havvind). Det skjer i praksis via lavterskel kurstilbud, samhandling og prosjekter. Prosjektet er et forprosjekt.

Prosjektleder: Kjell Vidar Netland

Sted: Lister

 

19) Lister Nyskaping «Hausvik som base for fornybar energi» med kroner 600 000. Lister Nyskaping er engasjert på vegne av Farsund og Lyngdal kommune under initiativet SOWE for etablering av havvindbase, som en del av havvind satsingen i Listerregionen. Prosjektet samkjøres med Fremtidens Havvind og Windport prosjektene.

Prosjektleder: Kjell Vidar Netland

Sted: Lister

 

20) Lister Nyskaping «Videreutvikling av bedriftsnett» med kroner 1 000 000. Målet er å sikre vekst i regionen gjennom å skape samarbeid og tillit i nettverket. Nettverket skal hjelpe bedriftene i Listerregionen inn i nye områder, hovedsakelig innen fornybar energi (særlig havvind). Det skjer i praksis via lavterskel kurstilbud, samhandling og prosjekter.

Prosjektleder:

Sted: Lister

 

21) Motion AS «Motion innholdsteam år 1 av 3» med kroner 1 250 000. «Motion» er det nye navnet på Senter for innovasjon i Mandal (SIM). Motion AS skal skape og utvikle innovasjonsmiljøer og -aktiviteter som skal være til inspirasjon for gründere og forskere i hele regionen, og stimulere til forskning med utgangspunkt i behov for næringslivet.

Prosjektleder: Tom Lund

Sted: Lindesnes

 

22) NHO Agder «ScaleUp Norge år 2 av 4» med kroner 1 000 000. Hensikten med Scale-Up Norge er å bygge et støtteapparat og nettverk som spesielt følger med vekstbedriftene som står for en stor andel av de nye arbeidsplassene i landet.

Prosjektleder: Mats Maltby

Sted: Vest Agder

 

23) NLA høgskolen «Bachelorstudie i økonomi og administrasjon, år 3 av 3» med kroner 1 330 000. Prosjektet skal starte opp bachelorstudium i økonomi og administrasjon samt i innovasjon og ledelse på NLA Høgskolen på Gimlekollen. Det skal bli et nytt alternativ til UiA etter at BI la ned sin campus i Kristiansand i 2016.

Prosjektleder: Sigbjørn Sødal

Sted: Kristiansand

 

24) NORCE «Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsinger i Agder år 2» med kroner 1 000 000. Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsinstituttet NORCE og UiA for å jobbe enda mer målrettet for å bidra til bærekraftig og innovativ vekst i Agderregionen. Målet er å drastisk øke regional innflytelse og styrke sjansene i konkurransen om nasjonale og europeiske forsknings- og innovasjonsmidler.

Prosjektleder: Nora Stray

Sted: Kristiansand

 

25) SinPro AS «Utvikling av forretningsmodell og samskaping for utvikling i regionen» med kroner 800 000. Sinpro skal være regionens hub for innovasjon, og bidra til at medlemsbedriftene leder an og opplever solid vekst ved å stimulere til tett samarbeid mellom bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og andre aktører. Særlig fokus på teknologiutvikling og kompetanseutvikling.

Prosjektleder: Atle Homme

Sted: Lindesnes

 

26) SSHF «SSHF Campus Sør år 3 av 5» med kroner 2 500 000. UiO har sammen med SSHF etablert en ordning hvor medisinstudenter ved UiO kan ta deler av utdanningen i Agder på det nyopprettede UiO Campus sør på Sørlandet sykehus.

Prosjektleder: Øyvind Holme

Sted: Vest Agder

 

27) SSHF, Abup «MiniRisk, år 3 av 3» med kroner 529 000. MiniRisk er et lavterskeltilbud for engstelige barn og unge i grunnskolealder, som bygger på kognitiv atferdsterapeutiske prinsipper. Det er en kortversjon av RISK, et gruppebasert behandlingsopplegg som gis ved ABUP til pasienter fra ungdomsalder og oppover.

Prosjektleder: Åshild Tellefsen Håland

Sted: Vest Agder

 

28) Universitetet i Agder «Kompetansesenter for havvindteknologi» med kroner 400 000. Prosjektet er et forprosjekt hvor UiA vil opprette energiutdanning på bachelor, master og Phd-nivå. Utdanningstilbudet og forskningsfokuset bygger på allerede eksisterende tilbud og kompetansemiljøer.

Prosjektleder: Michael Hansen

Sted: Vest Agder

 

29) Universitetet i Agder «Psykologistudier år 2» med kroner 4 941 524. Målet med prosjektet er å etablere et profesjonsstudium i psykologi ved UiA.

Prosjektleder: Anders Johan Wickstrøm Andersen

Sted: Vest Agder

 

30) Universitetet i Agder «Agder batteri, kompetanse år 3» med kroner 1 600 000. Ambisjonen er å bygge opp et kompetansemiljø for batteri, og kunne tilby utdanning på bachelor-, master- og PhD nivå. I tillegg inkluderer det forskning sammen med næringslivet.

Prosjektleder: Johannes Martin Landesfeind

Sted: Vest Agder

 

31) Universitetet i Agder «Godt begynt år 4 av 5» med kroner 560 400. Godt begynt er et levekårsprosjekt hvor man identifiserer barn i risiko så tidlig som mulig. Det registreres data på barns utvikling i et system hvor forskningsbaserte indikatorer gir brukerne bedre trygghet for beslutninger. Delprosjektet som Kompetansefondene finansierer, går til å utvikle standarder på den tekniske løsningen som sikrer at data og forskning skal bli godt nok koblet til nasjonale registerdata og nasjonal forskning.

Prosjektleder: Thomas Westergren

Sted: Vest Agder

 

32) Universitetet i Agder «AI maturity in Agder» med kroner 575 000. Agder er en av de regionene i Norge hvor forskning, innovasjon og teknologiutvikling innenfor kunstig er mest fremtredende. Prosjektet er en undersøkelse og rapport basert på en systematisk kunnskapsinnhenting om bedriftene i landsdelens faktiske bruk av AI, og eventuelle suksessfaktorer og hindre.

Prosjektleder: Yngve Schrøder Tufteland / Karl-Heinz Frank Reichert

Sted: Vest Agder

 

33) Universitetet i Agder «Shift entreprenørskap år 3» med kroner 3 000 000. Senter for entreprenørskap har vært en langsiktig og viktig satsning for Sørlandets Kompetansefond siden 2018, hvor mastergradsstudentene lærer om entreprenørskap og starter egen bedrift innenfor et kompetent støtteapparat.

Prosjektleder: Bjørn-Tore Flåten

Sted: Vest Agder

 

34) Universitetet i Agder «Listerfjordene år 2 av 4» med kroner 1 473 373. Prosjektet bruker forskere ved UiA fjordsystemene i Lister som modell for økologiske studier, og som kunnskapsressurs for den akvatiske næringen i regionen.

Prosjektleder: Tove Margrethe Gabrielsen

Sted: Vest Agder

 

35) Windport AS «Basekonsept og infrastruktur for havvind» med kroner 500 000. Windport AS er et industrikonsortium for havvind, initiert av GOT i Mandal sammen med Lindesnes kommune og Kristiansand Havn. Prosjektet er et forprosjekt for utvikling av havn for havvindindustri.

Prosjektleder: Turid Storhaug

Sted: Lindesnes

 

36) Windport AS «Neste generasjon havn for havvind» med kroner 1 500 000. Prosjektet skal resultere i en modell for «Neste generasjon havn for havvind», ved å ta i bruk ny teknologi og kompetanse. Prosjektet har tett samarbeid med de andre havnene i regionen (Lyngdal og Farsund).

Prosjektleder: Turid Storhaug

Sted: Lindesnes

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down