Kompetansefond

Utlysning for tildeling av prosjekttilskudd for å styrke kompetansemiljø for havvind 2024

Kompetansefondet har nå en ny utlysning med søknadsfrist 28. februar 2024. Utlysningen har en økonomisk ramme på ti millioner kroner bevilget på statsbudsjettet for 2024, og kommer i tillegg til den årlige hovedutlysningen som vil bli publisert til høsten.

6. feb 2024 kl 13.53 Linn-Iren Tønnessen

1. Introduksjon: Målet med tilskuddsordningen 

I statsbudsjettet for 2024 er det bevilget 10 mill. kroner til tilskuddsordningen for å styrke kompetansemiljø for havvind, jf. Prop. 1 S (2023-2024) fra Olje- og energidepartementet og Innst. 9 S (2023-2024) fra energi- og miljøkomiteen. 

Ordningen skal bidra til kapasitets- og kunnskapsoppbygging, kompetanseoverføring og -formidling for industriutvikling og tilrettelegging for innovasjon og teknologiutvikling innenfor havvind. Tilskudd skal bidra til å oppnå regjeringens overordnede mål i veikartet for grønt industriløft når det gjelder havvind. Det vises for øvrig til Prop. 1 S (2023-2024) og omtale av tilskuddsordningen under kap. 1800, post 72.  

Energidepartementet har delegert tilskuddsordningen for 2024 til Sørlandets Kompetansefond, Energidepartementets tilskuddsordninger - regjeringen.no 

Regelverk for tilskuddsordningen i overensstemmelse med punkt 6.2.1 i Bestemmelsene for økonomistyring i staten, fastsatt av Energidepartementet. Forvaltningen av ordningen delegeres i tråd med punkt 6.2.4 i Bestemmelsene for økonomistyring i staten til Sørlandets Kompetansefond. 

Mål og målgruppe 

Prosjekttilskudd skal bidra til kapasitets- og kunnskapsoppbygging, kompetanseoverføring og formidling for industriutvikling og tilrettelegging for innovasjon og teknologiutvikling innenfor havvind. Tilskudd skal bidra til å oppnå regjeringens overordnede mål i veikartet for grønt industriløft når det gjelder havvind. 

Kriterier for måloppnåelse 

Søknad om tilskudd skal opplyse om hvordan tiltaket vil understøtte formålet med ordningen og begrunne hvorfor støtten er utløsende for tiltaket. 

Søknad skal adressere prosjektmål med utgangspunkt i overordnede mål i punkt ovenfor og foreslå hvilke måleparametere som vil bli benyttet for å verifisere resultatene av tiltaket. Tilskuddsmottakere kan pålegges individuelle rapporteringskrav som er egnet til å belyse resultatene. 

 

2. Kriterier for tildeling av tilskudd 

Tildelingskriterier - type tiltak 

Det skal ved behandlingen av søknader om tilskudd legges særlig vekt på ett eller flere av følgende kriterier: 

 • Hvordan prosjektet eller tiltak underbygger kapasitets- og kunnskapsoppbygging, kompetanseoverføring og -formidling som igjen skal bidra til industriutvikling og tilrettelegging for innovasjon og teknologiutvikling innenfor havvind. 
 • Hvordan tiltaket eventuelt på annen måte understøtter formålet med ordningen og begrunne hvorfor støtten er utløsende for tiltaket. 
 • Om prosjekt, prosesser eller tiltak legger godt til rette for å oppnå resultater eller etablere kunnskap, overfører eller formidler kunnskap mv. for industriutvikling innenfor havvind gjennom samarbeid og fellesfinansiering. 

Tildelingskriterier – berettigede søkere 

Tilskudd skal støtte opp under at mottakere gjennom samarbeid og fellesfinansiering bidrar til kapasitets- og kunnskapsoppbygging, kompetanseoverføring og -formidling som skal resultere i industriutvikling og tilrettelegging for innovasjon og teknologiutvikling innenfor havvind. 

Tildelingskriterier – absolutte vilkår 

Ett av følgende vilkår må være oppfylt: 

 • At tilskuddsmottaker er et regionalt samarbeidsprosjekt som organiserer og koordinerer prosjekter og tiltak beskrevet i punkt «Tildelingskriterier - type tiltak». 
 • At tilskuddsmottaker eller formålet med tiltaket er «not for profit». 

Tildelingskriterier - vurdering av søknadene 

Følgende kriterier vil tillegges vekt i søknadsbehandlingen: 

 • Om prosjektet eller tiltakene tilfredsstiller kriteriene i punktene ovenfor om tildelingskriterier, herunder vurdering av grad av relevans, formål og bidrag til måloppnåelse. 
 • Prosjektet eller tiltakene utvikler relevant kunnskap til nytte for flere virksomheters utvikling, herunder ringvirkninger. 
 • Prosjektet eller tiltakenes evne til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål. 
 • Om tilskuddet er utløsende for prosjektet. Søker forutsettes å legge fram informasjon som sannsynliggjør at prosjektet ikke vil kunne realiseres uten tilskudd eller i mindre omfang eller med lavere måloppnåelse, herunder søkers beste vurdering av øvrige finansieringskilder og inntektsmuligheter. 
 • Om tiltakenes resultater blir allment tilgjengelige.

 

3. Søknaden 

Søknaden må undertegnes av organisasjonens leder. Søknaden bør inneholde følgende opplysninger: 

Om søker 

 1. Organisasjonens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse 
 2. Organisasjonsnummer/foretaksnummer dokumentert med firmaattest 
 3. En kort virksomhetsbeskrivelse inkludert ev. vedtekter 
 4. Kontonummer for overføring av eventuelt tilskudd 
 5. Kontaktperson(er) 

Om prosjektet eller tiltaket 

 1. Målsetting og beskrivelse av hvordan tilskuddet vil understøtte formålet med ordningen, og vurderinger av hvordan prosjektet eller tiltaket vil oppfylle kriteriene for ordningen (jf. kapitlene ovenfor) 
 2. Beskrivelse av hvordan tiltaket skal organiseres 
 3. Informasjon om eventuelle forutsetninger for gjennomføring av tiltaket 
 4. Mulighet for koordinering med andre organisasjoner 
 5. Tidsplan og milepæler for gjennomføring 
 6. Konkretisering av forventede resultater 
 7. Beskrivelse av hvordan resultatene av tilskuddet vil bli vurdert og rapportert 
 8. Aksept eller forbehold vedrørende kunngjorte vilkår for tilskuddsordningen 

Finansiering 

 1. Budsjett for prosjektet eller tiltaket 
 2. Informasjon som sannsynliggjør at prosjektet/tiltaket ikke vil kunne realiseres uten omsøkt tilskudd 
 3. Øvrige finansieringskilder herunder mottatt eller omsøkte midler fra andre offentlige myndigheter (eller planer om å søke) 
 4. Eventuell egenandel 
 5. Eventuelle andre inntektskilder 

Tildeling av midler under tilskuddsordningen er underlagt statsstøtteregelverket (les mer om det her), og egenerklæringsskjema som skal følge med søknaden finner du her. 

Se her for mer informasjon om regelverk for tilskudd for å styrke kompetansemiljø for havvind. Blant annet regler for rapportering, oppfølging og kontroll. 

 

4. Innsending og svar 

Søknad sendes til soknad@kompetansefond.no og må leveres til innen utgangen av 28. februar 2024. Kontakt oss på telefon 380 56 420 for mer informasjon eller innspill før eventuell innsending av søknad.    

Svar 

Tildeling forventes å bli gitt innen mars 2024.  

Avslag 

Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert. Søker har ikke krav på tilskudd selv om alle forutsetninger for å få tilskudd er oppfylt. 

Søknad om støtte avslås når: 

 1. Søknaden ikke oppfyller tildelingskriterier og/eller målet for ordningen 
 2. Søknaden ikke kan prioriteres innenfor ordningens økonomiske ramme 
 3. Søknaden mangler påkrevde opplysninger 
 4. Mottaker ikke har akseptert eventuelle vilkår som er satt for at tilskudd skal kunne utbetales 
 5. Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene, herunder om søker har unnlatt å sende inn rapporter, regnskaper, ev. revisorbekreftelse mv. 

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven kapittel 6. Klagefrist er tre uker fra tidspunkt for underretning om vedtak, jf. forvaltningsloven § 29. 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down