Kompetansefond

Tildelinger februar 2021 - Storsatsing på batteri

Årets utlysning dreide seg om videreføring av satsningene på entreprenørskap og tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse. I tillegg inviterte vi spesielt til prosjekter innenfor sirkulærøkonomi og batteri, havnæringene, samt kunstig intelligens og digitalisering i næringslivet.
Styret vedtok fredag 12.02 bevilgninger på 32 mill. kr.

15. feb 2021 kl 10.24 Abel Cecilie Knibe Kroglund

Bevilgningene innebærer at langsiktige prosjekter vil utgjøre rundt 26 mill. kr ved tildelingsrunden i februar neste år.  Det er spesielt  Batteri-kompetanse som står for økningen.

Det ble gitt bevilgning til 12 nye søknader med til sammen ca. 10 mill. kr. Dette er i tillegg til 8 søknader som allerede er bevilget på tidligere styremøter samt 9 flerårige prosjekter som videreføres.

  • UiA får tildelinger med i alt 10,3 mill. kr. Av dette står Senter for Entreprenørskap for 5,7 mill.
  • Summen av alle entreprenørskaps- og innovasjons-senter prosjektene utgjør av halvparten av totale tildelinger
  • Vi har 6 levekårs-prosjekter med i alt 5,7 mill. kr
  • Tre batteri-relaterte prosjekter får til sammen 3 mill. kr. I tillegg har vi grønne prosjekter innen resirkulering og havvind med i alt 3,3 mill.
  • To AI-prosjekter (og et forprosjekt) mottar samlet 2,7 mill. kr.
  • Det foreslås 9 tildelinger til Lister og Lindesnes, for hhv 6,6 mill. kr og 5 mill. kr.  Dette er i hovedsak knyttet til Innakva og SINPRO/SIM. I år kommer også forprosjekt for et nytt senter i Kvinesdal med 500 000 kr. 
  • Samlet andel til Lister og Lindesnes blir 36%, opp fra 30% året før.

 

I parallell med utlysningen sonderer fondet mulighetene for samarbeid med lokale aktører om et nytt såkornfond; samt om kompetansesentre for implementering og for forskningssøknader.  Skulle noe av dette materialisere seg i løpet av året så vil det kunne innebære behov for ytterligere tildelinger.

Flere av prosjektene har betingelser i vedtaket. Alle prosjektene tildeles i henhold til EØS-regelverket for offentlige tildelinger.

 

Allerede tildelte prosjekter i år

Prosjektnr

Søker

Prosjekt

tildeling

2020-1

GCE Node

Havvind

1 250 000

2020-2

UiA

Neurovitenskap forstudie

200 000

2020-5

Agder XR

Kompetansesenter for VR og AR teknologi

200 000

2020-6

Lindesnes Kommune

Vil og Kan

350 000

2020-7

Sinpro

AI ressurs

500 000

2020-8

Norce

DIH OT

100 000

2020-9

KS

READ

|1 000 000

2020-10

Lista NRenewable Park

Forprosjekt

500 000

 

 

 

Flerårige prosjekter som videreføres: 

prosjektnr

Søker

Prosjekt

bevilgning

2020-11

Egde

Nærings PhD, Corporat Coworking

498 014

2020-21

UiA

Godt Begynt – varig endring år 2

1 200 000

2020-27

Eyde Klyngen

Agder Batteri, år 2

1 300 000

2020-31

Lister Nyskaping

Innakva

5 350 000

2020-36

UiA

Senter for Entreprenørskap, år 3

5 750 000

2020-38

Sinpro

Utviklingsprosjekter

800 000

2020-40

UiA

Inkluderingskompetanse, år 2

1 400 000

2020-42

Næringsforeningen i Kristiansandregionen

K14, år 2

1 000 000

2020-43

Føreland AS

Senter for Innovasjon Mandal, år 3

1 850 000

 

 

 

 

 

Bevilgning nye søknader

Prosjektnr

Søker

Prosjekt

bevilgning

2020-4

Connect Sørlandet

Småinvestornettverk

200 000

2020-12

Vitensenteret

Aktivitetshus Kvinesdal

500 000

2020-13

MIL

AI Hub nettverk

960 000

2020-15

UiA

Agder Batteri – kompetanseløft, flerårig

400 000

2020-19

Buisiness region Kristiansand

Nettverk for digital handel

500 000

2020-25

NLA Høgskolen

Oppstart av Bachelorstudier i økonomi og innovasjon

1 333 000

2020-30

SSHF

Desentralisert legeutdanning

1 000 000

2020-32

Eydeklyngen

Industriell infrastruktur for sirkulær vekst

1 500 000

2020-33

UiA

Life Long Learning – forstudie

400 000

2020-35

Sinpro

M-AI

1 250 000

2020-37

Morrow

Pilot, resirkuleringsfabrikk

1 250 000

2040-44

DIH AS

Støtte til EU søknad

200 000

 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down