Hvordan søke midler

Vi vil utvikle prosjektidèer i samarbeid med interessenter etter invitasjon og idèutlysninger.

Igangsatte og flerårige prosjekter skal levere fornyede søknader til post@kompetansefond.no innen egen søknadsfrist 1. november hvert år.

Stiftelsen vil konsentrere innsatsen om et mindre antall større og mer langsiktige tildelinger. Tildelingspraksisen lagt om slik at det ikke lenger blir årlige generelle utlysninger med angitte næringsmessige satsningsområder. I stedet vil Kompetansefondet utvikle prosjektideer i samarbeid med andre interessenter etter invitasjon, og idèutlysninger. Det kan også bli i form av egenregi-prosjekter.  

Unntaket er allerede igangsatte, flerårige tildelinger som må levere fornyede søknader pr 1. november som tidligere.

Stiftelsesloven har bestemmelser som skal sikre stiftelsens selvstendighet og formålsrealisering. Dette innebærer bl.a. at det må stilles særlige krav til søknader fra kommunene i Vest-Agder, som er stiftere av Sørlandets Kompetansefond.

Stiftelsens vedtekter stiller fire grunnleggende kriterier som må oppfylles for at et prosjekt skal være kvalifisert til støtte:

    • Kompetanseheving i Vest-Agder
    • Kompetanse på høyskole/universitetsnivå
    • Påvisbar praktisk nytte for regionen
    • Søker må være en institusjon som definert i Kompetansefondets vedtekter. Prosjekter som tydelig kan anvise effekt på realisering av fondets hovedmål arbeidsplasser og levekår vil bli prioritert.

Kompetansefondet vil legge avgjørende vekt på det kunnskapspotensial som kan utvikles i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Dette gjelder både samhandling mellom bedrifter, kommuner, fylke, institusjoner og organisasjoner.

Nettverk mellom akademia, næringsliv, investorer, entreprenører og det offentlige er sentralt for å realisere Kompetansefondets overordnede mål.

Kompetansefondet vil prioritere prosjekter som kan gi en samfunnsmessig uttelling utover nytteverdien eller gevinstpotensialet for de direkte involverte prosjektpartnerne. Slike nytteverdier kan være innenfor offentlig sektor eller tredje sektor, forbedringer av ytre miljø, eller bedrede levekår i regionen. Kompetansefondet vil også tilstrebe en god regional balanse i tildelingene.

Kompetansefondets midler er begrenset, og det vil derfor bli lagt stor vekt på at søkerne også skaffer annen finansiering til prosjektene, samt bidrar med egne og eksterne ressurser.

Prosjekter hvor kompetansefondets bidrag har utløsende effekt og addisjonalitet prioriteres.

Siste utlysning på prosjekter har frist 20.januar 2020 og ligger her