Kompetansefond

Hvordan søke midler

Vi vil utvikle prosjektidèer i samarbeid med interessenter etter invitasjon og idèutlysninger.

Et hovedgrep i strategien er å konsentrere innsatsen om et mindre antall større og mer langsiktige tildelinger. 2 ganger i året vil det være utlysninger med angitte næringsmessige satsningsområder. Kompetansefondet kan i tillegg utvikle prosjektidèer med andre interessenter eller  egenregi-prosjekter.

Igangsatte, flerårige prosjekter må årlig levere fornyede søknader innen frist som settes ved utlysning. For våren 2023 er denne fristen 1. april.

Stiftelsesloven har bestemmelser som skal sikre stiftelsens selvstendighet og formålsrealisering. Dette innebærer bl.a. at det må stilles særlige krav til søknader fra kommunene i Vest-Agder, som er stiftere av Sørlandets Kompetansefond.

Stiftelsens vedtekter stiller fire grunnleggende kriterier som må oppfylles for at et prosjekt skal være kvalifisert til støtte:

    • Kompetanseheving i Vest-Agder
    • Kompetanse på høyskole/universitetsnivå
    • Påvisbar praktisk nytte for regionen
    • Søker må være en institusjon som definert i Kompetansefondets vedtekter. Prosjekter som tydelig kan anvise effekt på realisering av fondets hovedmål arbeidsplasser og levekår vil bli prioritert.

Kompetansefondet vil legge avgjørende vekt på det kunnskapspotensial som kan utvikles i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Dette gjelder både samhandling mellom bedrifter, kommuner, fylke, institusjoner og organisasjoner.

Nettverk mellom akademia, næringsliv, investorer, entreprenører og det offentlige er sentralt for å realisere Kompetansefondets overordnede mål.

Kompetansefondet vil prioritere prosjekter som kan gi en samfunnsmessig uttelling utover nytteverdien for de direkte involverte prosjektpartnerne. Slike nytteverdier kan være innenfor offentlig sektor eller tredje sektor, forbedringer av ytre miljø, eller bedrede levekår i regionen. Kompetansefondet vil også tilstrebe en god regional balanse i tildelingene.

Kompetansefondets midler er begrenset, og det vil derfor bli lagt stor vekt på at søkerne også skaffer annen finansiering til prosjektene, samt bidrar med egne og eksterne ressurser.

Prosjekter hvor kompetansefondets bidrag har utløsende effekt og addisjonalitet prioriteres.

Fondet er underlagt EØS-avtalens statsstøtteregelverk for tildelinger. Les om det her

Ta gjerne kontakt med administrasjonen dersom du ønsker å forberede en søknad, diskutere muligheter for samarbeid eller utvikling av prosjektideer.  

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down