Kompetansefond

Hvordan søke midler

Vi vil utvikle prosjektidèer i samarbeid med interessenter etter invitasjon og idèutlysninger.

To ganger i året vil det være utlysninger med angitte satsningsområder. Kompetansefondet kan i tillegg utvikle prosjektideer med andre interessenter eller egenregiprosjekter.

Et hovedgrep i strategien er å konsentrere innsatsen om et mindre antall større og mer langsiktige tildelinger. Kompetansefondets strategi fokuserer på tre hovedområder:

 1. Utvikling av regionens økosystem for innovasjon og entreprenørskap for å få frem flere vekstbedrifter og arbeidsplasser i regionen
 2. Kompetanseheving som understøtter re-industrialisering og det grønne skiftet på Agder
 3. Støtte til «tidlig innsats»-prosjekter for å få flere barn og unge til å gjennomføre utdanning og kvalifisere til yrkesdeltakelse

 

Nettverk mellom akademia, næringsliv, investorer, entreprenører og det offentlige er sentralt for å realisere Kompetansefondets overordnede mål.

Stiftelsens vedtekter stiller fire grunnleggende kriterier som må oppfylles for at et prosjekt skal være kvalifisert til støtte:

 1. Kompetanseheving i Vest-Agder
 2. Kompetanse på høyskole/universitetsnivå
 3. Påvisbar praktisk nytte for regionen
 4. Søker må være en institusjon som definert i Kompetansefondets vedtekter.
 5. Prosjekter som tydelig kan anvise effekt på realisering av fondets hovedmål arbeidsplasser og levekår vil bli prioritert.

 

Fondets tildelinger går til aktiviteter i det tidligere Vest Agder fylke.

Stiftelsesloven har bestemmelser som skal sikre stiftelsens selvstendighet og formålsrealisering. Dette innebærer bl.a. at det stilles særlige krav til søknader fra kommunene i Vest-Agder, som er stiftere av Sørlandets Kompetansefond.

Fondet er underlagt EØS-avtalens statsstøtteregelverk for tildelinger. Les om det her.

Prosjektene kan forsterke pågående aktiviteter eller være helt nye initiativer. Kompetansefondet vil også tilstrebe en god regional balanse i tildelingene, og vil prioritere prosjekter som:

 • er godt forankret hos brukere, og med en klar plan for utrulling i praksis.
 • inkluderer annen finansiering til prosjektene samt bidrar med egne og eksterne ressurser, da Kompetansefondets midler er begrenset.
 • hvor kompetansefondets bidrag har utløsende effekt og addisjonalitet.
 • har kunnskapspotensial som kan utvikles i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Dette gjelder både samhandling mellom bedrifter, kommuner, fylke, institusjoner og organisasjoner.
 • kan gi en samfunnsmessig uttelling utover nytteverdien for de direkte involverte prosjektpartnerne. Slike nytteverdier kan være innenfor offentlig sektor eller tredje sektor, forbedringer av ytre miljø, eller bedrede levekår i regionen.

 

Ta gjerne kontakt med administrasjonen dersom du ønsker å forberede en søknad, diskutere muligheter for samarbeid eller utvikling av prosjektideer.  

Høstens utlysning kommer ila september måned med søknadsfrist 1. november 2023. Søkere som er i gang med flerårige prosjekter hos kompetansefondet bes også sende fornyet søknad for neste år innen fristen definert i utlysningen. Dersom prosjektet ikke har sluttrapportert for foregående bevilgning skal søknaden inkludere en statusrapport inkludert påløpt prosjektregnskap.

Søknad sendes til soknad@kompetansefond.no og må inneholde:

 • prosjektbeskrivelse inkludert prosjektsted/-nedslagsfelt, prosjektmål, virkninger (hva prosjektet vil bety for prosjektets deltakere og omgivelser/målgruppe/ brukere i form av endringer i kompetanse, adferd, praksis og politikk) og effekter (langsiktige endringer på samfunnsnivå som følge av resultatene og virkningene)
 • fremdriftsplan som beskriver planlagt prosjektperiode og hovedaktivitetene i prosjektet, med tilhørende milepæler og leveranser
 • budsjett med finansieringsplan
 • vurdering av EØS-statsstøtte med eventuelt vedlagt egenerklæringsskjema (mer informasjon på våre nettsider her)
 • Vedlegg til søknad: organisasjonsnummer og CV på prosjektleder samt kjerneteam, samt eventuelle attester/samarbeidsavtaler for prosjektet
Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down