Kompetansefond

Tildelinger februar 2021 - Storsatsing på batteri

Årets utlysning dreide seg om videreføring av satsningene på entreprenørskap og tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse. I tillegg inviterte vi spesielt til prosjekter innenfor sirkulærøkonomi og batteri, havnæringene, samt kunstig intelligens og digitalisering i næringslivet.
Styret vedtok fredag 12.02 bevilgninger på 32 mill. kr.

15. feb 2021 kl 10:24 Abel Cecilie Knibe Kroglund

Bevilgningene innebærer at langsiktige prosjekter vil utgjøre rundt 26 mill. kr ved tildelingsrunden i februar neste år.  Det er spesielt  Batteri-kompetanse som står for økningen.

Det ble gitt bevilgning til 12 nye søknader med til sammen ca. 10 mill. kr. Dette er i tillegg til 8 søknader som allerede er bevilget på tidligere styremøter samt 9 flerårige prosjekter som videreføres.

  • UiA får tildelinger med i alt 10,3 mill. kr. Av dette står Senter for Entreprenørskap for 5,7 mill.
  • Summen av alle entreprenørskaps- og innovasjons-senter prosjektene utgjør av halvparten av totale tildelinger
  • Vi har 6 levekårs-prosjekter med i alt 5,7 mill. kr
  • Tre batteri-relaterte prosjekter får til sammen 3 mill. kr. I tillegg har vi grønne prosjekter innen resirkulering og havvind med i alt 3,3 mill.
  • To AI-prosjekter (og et forprosjekt) mottar samlet 2,7 mill. kr.
  • Det foreslås 9 tildelinger til Lister og Lindesnes, for hhv 6,6 mill. kr og 5 mill. kr.  Dette er i hovedsak knyttet til Innakva og SINPRO/SIM. I år kommer også forprosjekt for et nytt senter i Kvinesdal med 500 000 kr. 
  • Samlet andel til Lister og Lindesnes blir 36%, opp fra 30% året før.

 

I parallell med utlysningen sonderer fondet mulighetene for samarbeid med lokale aktører om et nytt såkornfond; samt om kompetansesentre for implementering og for forskningssøknader.  Skulle noe av dette materialisere seg i løpet av året så vil det kunne innebære behov for ytterligere tildelinger.

Flere av prosjektene har betingelser i vedtaket. Alle prosjektene tildeles i henhold til EØS-regelverket for offentlige tildelinger.

 

Allerede tildelte prosjekter i år

Prosjektnr

Søker

Prosjekt

tildeling

2020-1

GCE Node

Havvind

1 250 000

2020-2

UiA

Neurovitenskap forstudie

200 000

2020-5

Agder XR

Kompetansesenter for VR og AR teknologi

200 000

2020-6

Lindesnes Kommune

Vil og Kan

350 000

2020-7

Sinpro

AI ressurs

500 000

2020-8

Norce

DIH OT

100 000

2020-9

KS

READ

|1 000 000

2020-10

Lista NRenewable Park

Forprosjekt

500 000

 

 

 

Flerårige prosjekter som videreføres: 

prosjektnr

Søker

Prosjekt

bevilgning

2020-11

Egde

Nærings PhD, Corporat Coworking

498 014

2020-21

UiA

Godt Begynt – varig endring år 2

1 200 000

2020-27

Eyde Klyngen

Agder Batteri, år 2

1 300 000

2020-31

Lister Nyskaping

Innakva

5 350 000

2020-36

UiA

Senter for Entreprenørskap, år 3

5 750 000

2020-38

Sinpro

Utviklingsprosjekter

800 000

2020-40

UiA

Inkluderingskompetanse, år 2

1 400 000

2020-42

Næringsforeningen i Kristiansandregionen

K14, år 2

1 000 000

2020-43

Føreland AS

Senter for Innovasjon Mandal, år 3

1 850 000

 

 

 

 

 

Bevilgning nye søknader

Prosjektnr

Søker

Prosjekt

bevilgning

2020-4

Connect Sørlandet

Småinvestornettverk

200 000

2020-12

Vitensenteret

Aktivitetshus Kvinesdal

500 000

2020-13

MIL

AI Hub nettverk

960 000

2020-15

UiA

Agder Batteri – kompetanseløft, flerårig

400 000

2020-19

Buisiness region Kristiansand

Nettverk for digital handel

500 000

2020-25

NLA Høgskolen

Oppstart av Bachelorstudier i økonomi og innovasjon

1 333 000

2020-30

SSHF

Desentralisert legeutdanning

1 000 000

2020-32

Eydeklyngen

Industriell infrastruktur for sirkulær vekst

1 500 000

2020-33

UiA

Life Long Learning – forstudie

400 000

2020-35

Sinpro

M-AI

1 250 000

2020-37

Morrow

Pilot, resirkuleringsfabrikk

1 250 000

2040-44

DIH AS

Støtte til EU søknad

200 000

 

Personvernerklæring Kompetansefond ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down