Tildelinger

18. August 2011

Søknadene behandles under ett på årsbasis for å sikre en konsistent og rettferdig bevilgningspraksis. I helt spesielle tilfeller kan bevilgninger gis utenom søknadsfristen når prosjektet opplagt er innenfor alle sentrale tildelingskriterier, og når tidsaspektet er avgjørende. Tildelingene foretas vanligvis i februar når det er endelig avklart hva nettoavkastningen blir, og dermed hvor mye midler som er til rådighet. Samtidig har fondet bygget opp en bufferkapital for å bidra til at rammen for de årlige tildelingene holdes på et stabilt nivå uavhengig av den årlige avkastningen.