Spørsmål og svar

19. November 2013

Her finner du svar på spørsmål som ofte stilles angående Kompetansefondet.

– Hvem kan søke støtte fra Kompetansefondet?
I utgangspunktet skal midlene brukes i Vest-Agder. Bedrifter, private og offentlige institusjoner, stiftelser og lignende kan søke. Det gis imidlertid ikke støtte til enkeltpersoner. Se for øvrig mer detaljerte opplysninger under artikkelen om søknadskriterier.

– Hvor mye støtte kan en søke om?
Det finnes ikke noen bestemt beløpsgrense, men beløpet må selvsagt ligge innenfor rammene av det fondet har til fordeling hvert år.

– Kan en søke om en årlig støtte?
Det er mulig for fondet å gi støtte til prosjekter eller tiltak, men ikke til drift, som strekker seg over flere år. Fondet må imidlertid ta forbehold om at den årlige avkastningen på de investerte midler blir tilstrekkelig til at utbetaling kan finne sted.

– Hvor mange penger har Kompetansefondet til årlig disposisjon?
Kompetansefondet hadde høsten 2013 ca. 800 mill. NOK i kapital. Avkastningen vil variere fra år til år avhengig av rentenivå, utvikling på aksjemarkedet og andre økonomiske variabler. Styret har som målsetting å kunne dele ut 20-25 mill. NOK pr. år. For å gjennomføre en slik bevilgningspolitikk er man avhengig av å ha en bufferkapital som man kan tære på i år med dårlig avkastning.

– Hva menes med kompetanseprosjekt?
I følge vedtektene må kompetanseinnholdet i prosjektet være «på høyskole-/universitetsnivå» og representere kunnskap «til praktiske formål».  Vi kan altså kun bevilge midler til rene kunnskapsprosjekter, og det betyr at den kunnskap som skal utvikles, må kunne beskrives konkret i prosjektsøknaden.

– Er det mulig å søke midler utenom den årlige søknadsfristen?
Alle søknader bør behandles under ett på årsbasis for å sikre en konsistent og rettferdig bevilgningspraksis.I helt spesielle tilfeller kan bevilgninger gis utenom søknadsfristen når prosjektet opplagt er innenfor alle sentrale tildelingskriterier, og når tidsaspektet er avgjørende.

-Kan man få administrative bevilgninger?
Nei, alle bevilgninger gjøres etter vedtak i styret.

-Må prosjekter som har fått tilsagn om å være flerårige prosjekter søke om midler hvert år?
Ja, det må søkes hvert år med oppdatert informasjon om fremdrift for prosjektet.

-Kan prosjekter som har mottatt tildeling få utbetalt alle pengene med en gang?
Nei. Såfremt det ikke dreier seg om et lite beløp vil det under kontraktsinngåelse lages en avtale om hvor mye som kan betales ut på forskudd, og hvilke milepæler som skal være nådd for å få ytterligere midler. Det holdes også av noen midler fra tildelingen, som ikke utbetales før sluttrapport og revisorgodkjent regnskap er levert.

-Har dere en standard sluttrapport?
Nei. Formen på sluttrapporten vil avhenge av innholdet i konttrakten som blir inngått.