Søknader

1. June 2017

Søknadsfrist er 1.november 2017

Kompetansefondet har tatt i bruk elektronisk søknadsskjema.  Her er søknadsskjemaet.

Dersom du senere har ny informasjon knyttet til søknaden så sender du nye vedlegg til post@kompetansefond.no

NB (Hvert enkelt vedlegg må ikke være over 5MB. Høyoppløslige bilder kan f.eks. lagres med lavere oppløsning)

Veiledning til søknadsskjema er tilgjengelig her.

Ta kontakt med Kompetansefondet på tlf. 38 05 64 20 dersom det oppstår problem ved bruk av søknadsskjemaet.

SØKNADSKRITERIER

Den nye Stiftelsesloven, som trådte i kraft 01.01.05, vektlegger i større grad enn tidligere stiftelsens uavhengighet av oppretter. Styret er stiftelsens øverste organ, og det skal ikke foretas utdeling til oppretter eller til oppretterens nærstående.

Videre anviser stiftelsens vedtekter fire grunnleggende kriterier som må oppfylles for at et prosjekt skal være kvalifisert til støtte:

• Kompetanseheving i Vest-Agder
• Kompetanse på høyskole/universitetsnivå
• Påvisbar praktisk nytte for regionen
• Søker må være en institusjon som definert i Kompetansefondets vedtekter

Kvalitet
Alle prosjekter må først vurderes i forhold til kvalitet. Kunnskapen som skal utvikles må være på høyskole/universitetsnivå. Det benyttes gjerne ekstern evaluering ved kvalitetsvurderinger.

Næringsmessig potensial og levekår
Kompetansefondet støtter prosjekter som gir næringsmessig uttelling i form av økt konkurransekraft for bedrifter, næringsmessig vekst og sikre arbeidsplasser. I tillegg kan Kompetansefondet gi støtte til mer direkte tiltak for bedrede levekår, spesielt innenfor tidlige tiltak, skole/utdanning og inkludering i arbeidslivet.

Universitets- og høyskolemiljøenes rolle
Kompetansefondet oppfatter Universitetet i Agder som en sentral aktør for utvikling av kompetansemiljøer i regionen. Fokus på tildeling til universitetsmiljøet vil være å styrke innovasjons-økosystemet som knytter universitetet og næringsliv tettere sammen, samt forskningsområder hvor UiA kan ta en internasjonal posisjon. Det anses som særlig viktig at UiA bidrar på sentrale næringsområder for regionen.

Nettverksutvikling
Kompetansefondet vil legge avgjørende vekt på det kunnskapspotensial som kan utvikles i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Dette gjelder både samhandling mellom bedrifter, kommuner, institusjoner og organisasjoner, og samhandling på tvers av disse kategoriene. Nettverk mellom akademia, næringsliv, investorer, entreprenører og det offentlige er sentralt for å realisere Kompetansefondets overordnede mål.

Internasjonalisering
Kompetansefondet vil legge vekt på at søkerne etablerer samarbeid med ledende internasjonale kunnskapsmiljøer, både innen forskning, utdanning og næringsliv. Fondet vil støtte tiltak for bedre å utnytte internasjonale muligheter på nye markeder og øke bedriftenes internasjonale kompetanse. Kompetansefondet er opptatt av at regionen tilføres ny internasjonal kompetanse på alle nivåer og vil derfor prioritere søknader med en internasjonal kompetansedimensjon.

Integrasjon og mangfold i arbeidslivet
Kvinner og innvandrere bør i større grad komme i ledende posisjoner i regionen. Flere typer tiltak er nødvendige for å nå dette målet om økt deltakelse, større integrasjon og økt mangfold i arbeidslivet. Kompetansefondet vil støtte kunnskapsprosjekter der målsettingen er å skape større muligheter til kvalifisering, deltakelse og integrasjon i arbeidslivet, både i bedriftene og i offentlig sektor.

Innovasjon og entreprenørskap
For å få til økt kunnskapsbasert verdiskaping i fylket er det nødvendig å utvikle kompetanse på innovasjon og entreprenørskap på alle nivåer. Kompetansefondet vil kanalisere midler til langsiktig kompetansebygging i innovasjon og entreprenørskap i akademia, næringsliv og kapitalmiljø, og det vil bli lagt særlig vekt på tiltak som styrker det innovative økosystemet i hele regionen. Det vises til punktet vekstkompetanse i Kompetansefondets strategi.

Samfunnsmessig nytte / potensial
Kompetansefondet vil prioritere prosjekter som kan gi en samfunnsmessig uttelling utover nytteverdien eller gevinstpotensialet for de direkte involverte prosjektpartnerne. Slike nytteverdier kan være innenfor offentlig sektor eller tredje sektor, forbedringer av ytre miljø, eller bedrede levekår i regionen. Kompetansefondet vil også tilstrebe en god regional balanse i tildelingene.

Sosial verdikjede
Kompetansefondet vil vektlegge at prosjekter skal kunne vise at de inngår i eller kompletterer en sosial- eller samfunnsmessig verdikjede.

Samfinansiering
Kompetansefondets midler er begrenset, og det vil derfor bli lagt stor vekt på at søkere til Kompetansefondet også skaffer annen finansiering til prosjektene, samt bidrar med egne og eksterne ressurser.

Satsningsmatrise
Matrisen nedenfor gir en summarisk oversikt over Kompetansefondets satsningsområder og kriterier.

Rangering av søknader
Kompetansefondet vil foreta rangering av innkomne søknader og gi melding om utfallet av bevilgningssakene etter avsluttet søknadsbehandling. De fire hovedkriteriene må alle tilfredsstilles for å komme i betraktning. Prioriteringskriteriene ovenfor er ikke plassert i en spesiell rangordning. Kompetansefondet vil foreta en helhetsvurdering ut fra overordnet strategi, hovedkriteriene og de øvrige kriteriene.

 

Særlige kriterier ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene

Stiftelsesloven har bestemmelser som skal sikre stiftelsens selvstendighet og formålsrealisering. Dette innebærer bl.a. at det må stilles særlige krav til søknader fra
kommunene i Vest-Agder, som er stiftere av Sørlandets Kompetansefond.

Søknader fra kommunene må tilfredsstille følgende kriterier
før de kan bli gjenstand for alminnelig vurdering i forbindelse med utdeling av midler fra
fondet:

a.  Søknaden må tilfredsstille selvstendighetskravet i stiftelsesloven. Med dette mener en at kommunen ikke lenger har rådighet over formuesverdien som er tilført stiftelsen. Dette innebærer at søknader fra kommuner som tilfredsstiller disse kriteriene ikke har fortrinnsrett til midler fra fondet, men vil bli vurdert på selvstendig grunnlag sammen med andre søknader.

b.  Prosjektene må være nyskapende og ha en regional effekt utover den enkelte kommune.

c.  I prosjektet forutsettes det et forpliktende samarbeid med aktører som driver med
forskning og utvikling og/eller kompetanseutvikling.

d.  Kommunen må alene ikke ha bestemmende innflytelse på prosjektet.

e.  Det skal ikke gis tilskudd til søknader som ligger innenfor kommunenes ordinære
driftsoppgaver.

Det er en forutsetning at samtlige kriterier er tilfredsstilt.