Søknader

22. January 2018

Sørlandets Kompetansefond har nylig revidert sin strategi. For å nå målet vårt, om å sikre arbeidsplasser og styrke levekårene i Vest-Agder, vil fondet styrke økosystemet rundt bedrifter som har vilje og evne til å vokse, såkalt vekstbedrifter. Vi endrer arbeidsmetode ved å gå bort fra kun en årlig tildelingsrunde til å bruke flere tematiske utlysninger gjennom året. Les mer om vår strategi her

Søknader som allerede har fått bevilgning, og som er i et flerårig løp, hadde søknadsfrist 1.november 2017. Disse søknaden vil få endelig vedtak 26.februar 2018.

Fondets siste utlysning var etterspørsel av idéskisser vedrørende forsterket næringsarbeid for unge vekstbedrifter i Vest Agder. Det er ønskelig å bygge opp et helhetlig tilbud for entreprenørskap i samspill med eksisterende aktører. I dialog med innsender og andre relevante samarbeidspartnere, vil de beste forslagene utvikles og konkretiseres i flerårige utviklingsprosjekter med finansiell støtte fra Kompetansefondet. Utlysningen er nå lukket og det samarbeides med flere av søkere for å få etablert prosjekter i 2018.

Fondet utarbeider nå nye prosedyrer for utlysning og søknader. Noen tydelige kriterier gjennom vedtekter vil som før ligge til grunn. Fire grunnleggende kriterier må oppfylles for at et prosjekt skal være kvalifisert til støtte:

• Kompetanseheving i Vest-Agder
• Kompetanse på høyskole/universitetsnivå
• Påvisbar praktisk nytte for regionen
• Søker må være en institusjon som definert i Kompetansefondets vedtekter.

Særlige kriterier ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene

Stiftelsesloven har bestemmelser som skal sikre stiftelsens selvstendighet og formålsrealisering. Dette innebærer bl.a. at det må stilles særlige krav til søknader fra
kommunene i Vest-Agder, som er stiftere av Sørlandets Kompetansefond.

Søknader fra kommunene må tilfredsstille følgende kriterier
før de kan bli gjenstand for alminnelig vurdering i forbindelse med utdeling av midler fra
fondet:

a.  Søknaden må tilfredsstille selvstendighetskravet i stiftelsesloven. Med dette mener en at kommunen ikke lenger har rådighet over formuesverdien som er tilført stiftelsen. Dette innebærer at søknader fra kommuner som tilfredsstiller disse kriteriene ikke har fortrinnsrett til midler fra fondet, men vil bli vurdert på selvstendig grunnlag sammen med andre søknader.

b.  Prosjektene må være nyskapende og ha en regional effekt utover den enkelte kommune.

c.  I prosjektet forutsettes det et forpliktende samarbeid med aktører som driver med
forskning og utvikling og/eller kompetanseutvikling.

d.  Kommunen må alene ikke ha bestemmende innflytelse på prosjektet.

e.  Det skal ikke gis tilskudd til søknader som ligger innenfor kommunenes ordinære
driftsoppgaver.