Tildelinger 2012

23. January 2013

Styret i Sørlandets Kompetansefond avholdt styremøte mandag 21. januar 2013. I styremøtet ble det besluttet å dele ut  12,3 mill kr til 32 ulike prosjekter i Vest-Agder.

Fondets nominelle avkastning var 63 mill kr i 2012 (2011: -57 mill kr). Fondet har hatt en langsiktig strategi om å bygge opp bufferkapital for å kunne tildele midler også i år med dårlig avkastning. I tråd med en fortsatt forsiktig forvaltning av fondets midler, ønsker styret derfor å komme tilbake med ytterligere flere tildelinger i april dersom den positive resultatutviklingen fortsetter.  Ambisjonen er å holde årets samlede tildelingsbeløp på samme høye nivå som i fjor.

Formålet med Sørlandets Kompetansefond er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Årets tildelinger bidrar til måloppnåelse på lang sikt.  Tildelingene fordelt på hovedgrupper viser:

Universitetet i Agder:      2,3          mill kr                   19%

Høyskoler og FOU:          6,2          mill kr                   50%

Industri/næringsliv:        3,8          mill kr                   31%

Etablering av nye- og styrking av eksisterende av eksisterende nettverk i næringslivet i Vest- Agder er viktig. I tillegg ønsker kompetansefondet å bidra til å ta tak i sosiale utfordringer i regionen. Dette reflekteres i årets tildeling:

Videreføring av tidligere bevilgninger

Industri/Næringsliv

 Lister Nyskapning: Biovarme                                                   250 000

 Impetus: Tungregnesenter                                                      350 000

 Vekst i Lyngdal: Treklynge i Lister                                          200 000

Universitet

 Strømme Microfinans: Senter for mikrofinans                                             500 000

UiA Stipendiat ved institutt for arbeidsliv og innovasjon                             140 000

 UiA: PhD treindustri                                                                                            350 000

  UiA: First Motion                                                                                                 275 000

Høyskoler og FoU

 Agderforskning: Levekår                                                                                    500 000

Agderforskning: VRI                                                                                             600 000

Sørlandet Sykehus HF: 5-årig plan for gruppe 1 avdelinger                    1 500 000

Oxford Research: Etniske minoriteter i Vest-Agder, del 3                           180 000

Agderforskning: Kulnær                                                                                     400 000

Nye prosjekter

 Industri/næringsliv

 Lister Nyskapning: Lister Alliance industriklynge                         400 000

 Umoe, m.fl.: Senter for design og produksjon.                             700 000

 Rosfjord Strandhotell: Knertenland – hovedprosjekt                   300 000

Alcoa: Karbotermisk Centre of Excellence                                       500 000

MedOnTime- evaluering av tester                                                      200 000

 Senter for brukerdrevet innovasjon (under etablering)                100 000

Tegma: Termoelektriske materialer for energigjenvinning          500 000

                                               

Universitetet  

 UiA: professorat elektrical drives (mot SFI)                                 250 000

UiA: Exec Master i Technology Commercialization                    500 000

UiA: Professorat konstruksjonsteknikk                                          250 000

Høyskoler og FoU

Agderforskning: Organisering av spesialundervisning                        500 000

Agderforskning: Evaluering av PULS kvalitetsprosjekt                         300 000

Agderforskning: Yrkesfaglig opplæring i Vest Agder                              400 000

Agderforskning: Krise-Omstilling-Vekst del 2                                          500 000

Oxford Research: Klynger som utviklingsstrategi på Sørlandet           500 000

 Noroff: Høyere studium i industridesign – Lindesnes                            200 000

Annet

Vest-Agder Fylkeskommune: Forprosjekt sosialt                             100 000

Seema: Pilotprosjekt                                                                                500 000

Følgende søknader utsettes til neste styremøte, 5.april:

 Agder Vitenskapsakademi: kompetanseprisen                                       

UiA: Distriktsvennlig bachelorutdanning i sykepleie 2012-2015

Access lister: Anvendt forskning på dyrehelse                                    

DIGIN: Nytt masterstudium i informasjonsarkitektu

Nøsted Kjetting: Kompetanseløft       

Lister Kompetanse: Desentralisert grunnskolelærerutdanning                                      

UiA: Marin forskning (mot SFF)                                              

UiA: kompetanseoppbygging eiendomsfag                            

UiA: Diagnostikk av borreliose vha proteomikk.Pilotstudie.

Teknova: Godkjenning som teknisk naturvitenskapelig institutt          

UiA: gevinstrealisering av velferdsteknologi

Noroff: Enhancing Bachelor Degrees    

Administrerende direktør Peter Klemsdal (905 19 554) og styreleder Torger Reve (464 10 485) kan kontaktes for mer utfyllende informasjon.