Tildeling februar 2017

22. February 2017

I tråd med fondets strategi har styret i årets bevilgninger fokusert på prosjekter som styrker økosystemet rundt entreprenører og bedrifter som har vilje og evne til å vokse. Samtidig fortsetter prioriteringen av prosjekter innen tidlig innsats for økt sysselsetting.

Bruttoavkastningen på fondets investeringer i 2016 ble ca 40 mill kr. Dette tangerer gjennomsnitts-avkastningen de siste 5 årene, men er 4 mill lavere enn i fjor. Imidlertid må det denne gang settes av 10 mill kr mer til inflasjonsjustering av grunnkapitalen. Inflasjonen i 2016 var 3,6 prosent mot 2,1 prosent året før

Fredag 17. februar bevilget styret midler til prosjekter for kr 22 millioner kr, som er samme nivå som har vært vanlig de siste årene.

Fra tidligere år videreføres 16 prosjekter mens 22 nye prosjekter har fått bevilgning. Dette inkluderer egenregi-prosjekter på til sammen 3 mill kr til oppfølging av entreprenørskapssatsningen.

Den geografiske fordelingen er slik:

Felles/fylket:               48 prosent
Kristiansand:              32 prosent
Lister regionen:          10 prosent
Lindesnesregionen:   10 prosent

Fordelt på den nye SKF strategiens hovedområder ser bildet slik ut:

Tidlig innsats for yrkesdeltakelse             7,6 mill
Vekstkompetanse/økosystem                  4,0 mill
Havnæringer og offshore                         3,5 mill
Prosess og treindustri                             1,8 mill
Industri 4.0                                              4,2 mill
Fornybar                                                1,0 mill

Tidlig- innsats prosjektene fortsetter på et høyt nivå med 1/3 av årets samlede tildelinger og er største sektor. Den nye hovedsatsningen på vekstkompetanse og økosystemer for entreprenørskap mottar ca 1/5 av tildelingene.

Tildelingene havnæringer/offshore-teknologi er noe lavere sammenlignet med fjoråret mens prosessindustrien, industri 4.0 og fornybar-sektorene samlet er på nivå med fjoråret.

Liste over alle tildelinger gjort fredag 17. februar 2017