Strategi revideres – Ingen ny utlysning for søknader

9. October 2017

Sørlandets Kompetansefond arbeider med å revidere sin strategi.  Det blir derfor ikke utlysning for nye søknader for høsten 2017. Søknader som allerede har fått bevilgning, og som er i et flerårig løp, skal som vanlig søke innen 1.november. Disse søknaden vil få endelig vedtak 26.februar 2018.

Fondet har nå ute en utlysning på idéskisser vedrørende forsterket næringsarbeid for unge vekstbedrifter i Vest Agder. Det er ønskelig å bygge opp et helhetlig tilbud for entreprenørskap i samspill med eksisterende aktører. I dialog med innsender og andre relevante samarbeidspartnere, vil de beste forslagene utvikles og konkretiseres i flerårige utviklingsprosjekter med finansiell støtte fra Kompetansefondet. Dette arbeidet vil videreføres parallelt med revidering av ny strategi.

PWC har bistått i strategiprosessen med å innhente tilbakemeldinger på dagens innretning og innspill til videre retning gjennom kvalitative tilbakemeldinger fra fondets interessenter. Interessentene representerer næringslivet, offentlig sektor og akademia. Kunnskap er innhentet gjennom individuelle intervjuer og gruppeintervjuer.

Styret har brukt PWC sin sammenstilling av tilbakemeldinger som en av flere bakgrunnskilder  for å revidere fondets strategi. Et hovedgrep er at praksisen med  årlige søknadsrunder  ikke blir  videreført i samme form som tidligere. Endelig avgjørelse på ny strategi og tildelingsopplegg tas i styremøte 17.november 2017.