Kompetansemidler 2017 – utsettelse for nye søknader

7. September 2017

Kompetansefondets styre har innledet et arbeid med tanke på å revidere fondets strategi. Det innebærer at den ordinære utlysningsrunden høsten 2017 utsettes inntil videre.

Dette berører alle nye søknader om kompetansemidler. Unntaket er de allerede igangsatte, flerårige prosjektene hvor Kompetansefondet tidligere har bidratt med finansiering. For disse må det søkes om videreføring som normalt innen 1. november 2017.