Kapitalforvaltning

21. September 2016

Pr 31.12.15 hadde stiftelsens portefølje til forvaltning en antatt markedsverdi på 862 millioner NOK. På samme tidspunkt var Kompetansefondets inflasjonsjusterte grunnkapital 661 millioner NOK.
Stiftelsens vedtekter fastslår at grunnkapital og tilleggskapital ikke kan angripes. For å sikre utdeling av midler også i år med lav eller negativ avkastning på kapitalen, hadde Kompetansefondet pr 31.12.15 en bufferkapital på 170 millioner NOK(definert som differansen mellom markedsverdi på porteføljen og justert grunnkapital). Størrelsen på bufferkapitalen vil variere, og avhenger av utviklingen i finansmarkedene og nivået på utdelinger fra stiftelsen.

Styret i Kompetansefondet vedtar en overordnet strategi for forvaltningen av stiftelsens kapital. Hvilke aktivaklasser stiftelsen skal investere i, og fordelingen mellom de ulike aktivaklassene evalueres årlig. Pr. 31.12.15 var stiftelsens portefølje investert som følger:

30 % obligasjoner
60 % aksjer
10 % eiendom

Kompetansefondet har knyttet til seg et investeringsråd bestående av professor Thore Johnsen (NHH), professor Steen Koekebacker (UiA) og Inger-Lise Larsen (Sparebankstiftelsen DNB). Investeringsrådet skal være en sparringspartner for styret og administrasjonen i den løpende vurdering av forvaltningsstrategien.

Kompetansefondet har knyttet til seg ulike forvaltningsmiljøer som har fått tildelt mandater for forvaltning av stiftelsens midler.